Tag Archives: اخبار سایت

بخش‌های گل

بخش‌های گل

یک گل، از چهار قسمت که به بالای یک ساقه کوتاه متصل شده‌اند، تشکیل شده‌است. هر کدام از این بخش‌ها در یک حلقه از حفره گل گیاه قرار گرفته‌اند. چهار حلقه اصلی (با شروع از پایه گل یا پایین‌ترین گره و حرکت به سمت بالا) به شرح زیر است:

بخش‌های گیاهی گل

در مجموع کاسه گل و جام گل را تشکیل می‌دهند.

 • کاسبرگها:مجموعاً کاسهٔ گل گفته می‌شوند. کاسبرگ‌ها دارای ساختمانی تقریباً مشابه برگ‌ها می‌باشند و به‌عنوان پوششی از تبخیر سریع جلوگیری کرده و از قسمت‌های داخلی‌تر گل محافظت می‌کنند. رنگ بیشتر کاسبرگ‌ها سبز است ولی در بعضی قهوه‌ای و فلس‌مانند است و در برخی دیگر ممکن است رنگی باشد. به مجموعهٔ کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌ها پریانت یا گلپوش گفته می‌شود.
 • گلبرگها: مجموعاً جام‌گل گفته می‌شوند. آن‌ها با رنگ‌های جذاب خود حشرات را به غدد شهد که در قاعده یا نزدیک قاعده‌شان وجود دارد، جلب می‌کنند. حشرات باعث حمل گرده می‌شوند و بدین ترتیب در عمل گرده‌افشانی یا انتقال گرده از پرچم به کلاله نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

بخش‌های تولید مثلی

 • پرچم‌ها: مجموعاً اندروسیوم نامیده می‌شوند. هر پرچم از یک بساک یا قسمت حامل گرده و یک میله یا پایه تشکیل می‌گردد. غالباً گرده‌های آزادشده به وسیلهٔ بساک با بزرگ نمایی به صورت کُره‌های زرد بسیار کوچک به نظر می‌رسند. گرده معمولاً توسط حشرات یا باد به کلاله حمل می‌گردد. پرچم‌ها اندام‌های نر گل هستند.
 • مادگی: حلقه درونی گل، متشکل از یک یا چند بخش به نام برچه. برچه یا چند برچه چسبیده به هم به شکل یک ساختار توخالی هستند که تخمدان نامیده می‌شود که تخمک را درون خود تولید می‌کنند. تخمک‌ها مگااسپورانژیا هستند و با روش میوز مگااسپور تولید می‌کنند که گامتوفیت ماده است و منجر به سلول‌های تخم می‌شود. مادگی یک گل با اصطلاحات جایگزین در جایی که ساختارش را در حلقه درونی گل می‌بینید توصیف می‌شود (متشکل از یک تخمدان، خامه و کلاله). مادگی از یک یا چند برچه که به هم متصل هستند تشکیل شده‌است. بخش چسبناک بالای مادگی، کلاله، گیرنده گرده می‌باشد. از یک تخمدان قاعده‌ای، یک خامهٔ میانی، و یک کلاله انتهایی تشکیل می‌شود. تخمدان محتوی تخمکهاست که توسط پوشش احاطه شده‌است و بعد از لقاح به صورت بذر رشد می‌یابد. کلاله یک جمع‌آوری‌کنندهٔ گرده است و خامه در زیر آن گذرگاهی است که گرده را به سمت تخمک هدایت می‌کند. مادگی اندامی ماده است. ارتباط بین مادگی و حفره گل هیپوجینوس (در زیر تخمدان بالایی)، پریجینوس (اطراف تخمدان بالایی) یا اپی جینوس (بالاتر از تخمدان تحتانی) توصیف می‌شود.

ساختار گل

اگرچه ترتیب توصیف بالا “معمولاً ” در نظر گرفته می‌شود، گونه‌های گیاهی تنوع گسترده‌ای از ساختار گل را نشان می‌دهند. این تغییرات در تکامل گیاهان گلدار دارای اهمیت هستند و به صورت گسترده توسط گیاه شناسان برای ایجاد ارتباط بین گونه‌های مختلف گیاهی استفاده می‌شوند. چهار بخش اصلی گل معمولاً بر اساس محل قرارگیری خود در حفره گل تعریف می‌شوند نه بر اساس عملکرد خود. بعضی از گل‌ها فاقد برخی از قسمت‌ها هستند یا بعضی قسمت‌ها ممکن است برای عملکرد دیگری تغییر یافته باشند یا شبیه بخش دیگری که معمولاً وجود دارد دیده شوند. در بعضی خانواده‌ها، مثل آلالگان، گلبرگ‌ها تا حد زیادی کوچک شده و در بعضی گونه‌ها کاسبرگ‌ها رنگی بوده و شبیه گلبرگ هستند. گل‌های دیگر پرچم‌های تغییر یافته دارند که شبیه گلبرگ هستند، گل صدتومانی و گل‌های رز پرچم‌های گلبرگی شکل دارند. گل‌ها تغییرات بزرگی را نشان می‌دهند و دانشمندان گیاه‌شناسی این تغییرات را به روش‌های سیستماتیک برای شناسایی و تشخیص گونه‌ها توصیف می‌کنند.

اصطلاحات خاصی برای توصیف گل‌ها و بخش‌های آن‌ها استفاده می‌شود. بسیاری از بخش‌های گل‌ها با یکدیگر ترکیب شده‌اند، منشأ بخش‌های ترکیبی، از همان حلقه گل مادرزادی هستند، در حالیکه منشأ بخش‌های ترکیبی از حلقه‌های مختلف حاصل بخش‌هایی است که ترکیبشان آزادانه نبوده است. گلبرگ‌های ترکیب شده که داخل یک لوله یا حلقه به عنوان یک بخش جدا می‌شوند، هم برگی نامیده می‌شوند (گلبرگ پیوسته نیز می‌نامند). گلبرگ‌های ترکیبی قسمت‌های متمایزی دارند: پایه استوانه‌ای، شکل لوله است، منطقه پهن آن شکل گلو و منطقه شعله‌ور بیرونی، شاخه شکل است. گل هم برگی با تقارن دو طرفه، با لب بالایی و پایینی دو لبی نامیده می‌شود (bilabiate). گل‌های با گلبرگ‌های ترکیبی یا کاسبرگ‌ها جام گل یا کاسه گل به شکل‌های مختلفی دارند، از جمله: زنگی شکل، قیفی شکل، لوله‌ای، زنگوله‌ای، سینی شکل یا چرخشی.

اشاره به «همجوشی» که معمولاً انجام می‌شود، سؤال‌برانگیز است چرا که حداقل فرایندهای انجام شده ممکن است غیر همجوشی باشند. به عنوان مثال، علاوه بر این رشد اضافی در یا زیر پایه پری موردیا، زائده‌های گل، مانند کاسبرگ‌ها، گلبرگ‌ها، پرچم‌ها و برچه‌ها که به یک پایه مشترک هدایت می‌شوند نتیجه همجوشی نیستند.

بیشتر گل‌ها تقارن دارند. هنگامی که پوشش گل از محور مرکزی از هر نقطه به دو قسمت تقسیم شود، نیمه متقارن بوجود می‌آید و تشکیل یک تقارن شعاعی می‌دهد. این گل‌ها نیز به نام اکتینومورف یا متقارن شناخته می‌شوند، به عنوان مثال، رز و تریلیوم. وقتی گل‌ها به دو نیمه تقسیم شوند و فقط یک خط باشد که نیمه متقارن ایجاد کند، این گل‌ها را بی قاعده یا متقارن الطرفین می‌نامند، مثل گل میمون یا بیشتر ارکیده‌ها. گل‌ها ممکن است به‌طور مستقیم از پایه خود به گیاه متصل شوند (بی ساقه _ ساقه حمایت‌کننده یا ساقه خیلی کوچک شده یا بدون ساقه). ساقه یا ساقه زیرین یک گل، دمگلیا پدانکل نامیده می‌شود. اگر یک دمگل از گل‌های زیادی حمایت کند، ساقه‌های متصل به هر گل که به محور اصلی متصل می‌شوند ساقه کوچک یا پایکنامیده می‌شوند. راس اشکال ساقه گل که تورم انتهایی دارد جام گل یا تاروس نامیده می‌شود.

گل آذین

گونه‌هایی که بیش از یک گل در یک محور دارند، خوشه جمعی گل یا گل آذین می‌نامند. بعضی از گل آذین‌ها از ترکیب تعداد زیادی گل‌های کوچک تشکیل شده‌اند که در کنار هم به شکل تنها یک گل دیده می‌شوند. مثال متداول، تعداد زیادی از اعضای گروه بزرگ کامپوزیت‌ها (آستراسه آ) هستند. گل آفتابگردان، برای مثال، یک گل نیست اما سر گل _ گل آذین متشکل از گل‌های متعدد (یا گلچه) است. گل آذین ممکن است شامل ساقه‌های تخصص یافته و برگ‌های تغییر شکل یافته باشد که به نام برگک شناخته می‌شوند.

نمودار گل و فرمول گل

فرمول گل راهی برای نشان دادن قسمت‌های مختلف گل با استفاده از اصطلاحات خاص است، شماره‌ها و سمبل‌ها، اطلاعات قابل توجهی را در یک فرم فشرده ارائه می‌دهند. می‌تواند یک آرایه (taxon) باشد، معمولاً محدوده‌ای از تعداد عضوهای مختلف یا گونه‌های خاص را ارائه می‌دهد. فرمول گل در اوایل قرن ۱۹ گسترش یافته‌است و استفاده از آن در طول زمان کاهش یافته‌است. پرنر و همکارانش (۲۰۱۰) مدل‌های موجود را برای گسترش توان توصیفی آن فرمول‌ها ابداع کرده‌اند. قالب فرمول گل در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما همان اطلاعات را ارائه می‌دهد.

ساختار گل می‌تواند با استفاده از نمودار گل نیز بیان شود. استفاده از طرح‌های شماتیک می‌تواند جایگزین توصیفات طولانی یا نقشه‌های پیچیده که ابزاری برای درک ساختار گل و سیر تکامل آن هستند، باشند. این نمودارها ممکن است ویژگی‌های مهمی از گل‌ها را نشان دهند، ازجمله موقعیت‌های نسبی اندام‌های مختلف، وجود همجوشی و تقارن و همچنین جزئیات ساختاری.

 


کلیدواژه:

چرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنیچرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنیچرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| درباره گل| فروش گل| فروشگاه گل|

درباره گل

درباره گل

گُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌دار یا نهان‌دانه است. کارکرد زیست‌شناختی گل به هم رسانیدن یاختهٔ زایشی نر (اسپرم) و یاخته زایشی ماده (تخم) است. این فرایند با گرده‌افشانی توسط حشرات آغاز و پس از لقاح به تشکیل دانه می‌انجامد. گل‌ها برای روحیه انسان بسیار مؤثر هستند

گل را می‌توان جوانه‌ای تصور کرد که برای تولیدمثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. این برگ‌های تغییرشکل‌یافته را قسمت‌های گل می‌نامند.

گل‌ها می‌توانند پیوند دو نژاد را آسان کنند (تلفیق اسپرم و تخم گل‌های مختلف در یک گونه) یا درون گونه خود افزایش یابند (تلفیق اسپرم و تخم در همان گونه). بعضی از گل‌ها بدون لقاح، دیاسپور تولید می‌کنند (parthenocarpy). گل‌ها دارای اسپورانژیا هستند، جاییکه محتوی گامتوفیت می‌باشد. گل‌ها منجر به تولید میوه و دانه می‌شوند. بعضی از گل‌ها در دوره تکامل خود برای حیوانات جذاب هستند و این دلیلی است که حیوانات را عامل گرده افشانی آن‌ها می‌کند. علاوه بر تسهیل تولید مثل گیاهان گلدار، گل‌ها مدت طولانی است؛ که توسط انسان‌ها تحسین شده و برای زیباسازی محیط، نشانه‌ای از عشق، آیین، مذهب، پزشکی و به عنوان منبع غذایی استفاده می‌شوند.

 


چرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنیچرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنیچرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| درباره گل| فروش گل| فروشگاه گل|

چرا هدیه می دهیم

چرا هدیه دادن و گرفتن برای ما مهم است؟

برخی معتقدند که: “هدیه دادن نباید کار سختی به نظر برسد. این کار باید از ته قلب آدم باشد. هنگامی که شما هدیه ای می دهید، نباید در عوض آن انتظار دریافت چیزی را داشته باشید. شما به گیرنده می گویید که به او فکر می کنید و شما خودتان را از انجام چنین کاری و ساختن چنین احساسی در عزیزانتان تحسین می کنید. این موضوع نمی تواند با ارزش پولی سنجیده شود. احساس خوشبختی که از باز کردن یک هدیه دریافت می شود موقت است، اما هدیه دادن یک تجربه است که احساس آن تا مدتها در قلب طرف مقابلتان مانداگار است و بطول خواهد انجامید.

یک عمل ساده می تواند یک پاسخ خوب برایتان بازگرداند. اثبات شده است که هدیه دادن موجب احساس شادی و آرامش بیشتر ما می شود. مهم نیست چقدر هدیه ارزشمند باشد. در زیر دلایل مختلفی وجود دارد که مردم چرا هدیه می دهند:

برای یادبود و ساختن خاطرات جدید و زیبا؛

برای قدردانی و گفتن “با تشکر”؛

برای بیان عشق؛

هدیه دادن برای برقراری ارتباط جدید؛

هدیه دادن به مناسبت سالگرد؛

چرا هدیه: هدیه برای خرید یک خانه جدید؛

چرا هدیه: هدیه دادن برای جشن تولد؛

چرا هدیه: هدیه به مناسبت رونق کار و یا ارتقاء  و  یا رسیدن به شغل جدید؛

چرا هدیه: هدیه برای عذرخواهی؛

 


چرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنیچرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنیچرا هدیه دادن خوب است | چرا هدیه می دهیم | فرهنگ هدیه | سایت گل و شکلات | عرضه محصولات هدیه گل و شکلات | کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز | جذاب| تولد | گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی|

معنی شکلات

معنی شکلات

 

● ریشه شناسی «معنی شکلات»
«معنی شکلات» که ما امروزه در گفتارهای روزمره خودمان در زبان فارسی به کار می بریم، درواقع تلفظ فرانسوی واژه «چاکلت» است که درواقع از واژه «چوکولاتی» گرفته شده است که اقوام تمدن باستانی مایا آن را به معنای «آب تلخ» به کار می بردند. شکلات از دانه کاکائو گرفته می شود. نام این دانه در واقع همان «کاکائو» است که ما تلفظ می کنیم و از واژه مایایی «کاکاهواتی» گرفته شده است. «معنی شکلات» در زبان انگلیسی بر اثر اشتباه از Cacao به Cocoa تغییر پیدا کرده است. نام علمی درخت کاکائو تئوبروما کاکائو» است که در زبان یونانی معنای «غذاهایی برای خدایان» دارد. درخت کاکائو نیازمند آب و هوایی گرم و مرطوب است و به وفور در غرب آفریقا (غنا، ساحل عاج و نیجریه) و برزیل یافت می شود.

«معنی شکلات» در واقع فرآورده یکنواختی که حاصل فرآیند کامل و صحیح از مخلوط یک یا چند فرآورده از مغز دانۀ کاکائو شامل : خمیر کاکائو ، پودرکاکائو ، کرۀ کاکائو همراه با شکر یا با شیرین کننده های مجاز خوراکی ، فرآورده های شیر و افزودنیها می باشد.

انواع شکلات

شکلات ساده : شکلات بدون شکر، شکلات پوششی، شکلات شیرین

شکلات شیری: شکلات طعم دار، شکلات مرکب شکلات پرشده (مغزدار)

شکلات سفید : شکلات روکش دار وشکلات صبحانه می باشد.

خواص کاکائو وشکلات:
درکاکائو مواد محرکه کافئین ، تئوبرومبین ، تئو فیلین وتانن موجود می باشد که علاوه بر نقش تغذیه ای بعلت خاصیت تحریکی که در گلومرول های کلیوی ایجاد می کند، نقش دارویی دارد و از تشکیل سنگهای کلیوی و تاحدود زیادی از پیدایش سنگهای مجاری ادراری جلوگیری می کند.
همچنین با مصرف شکلات، هورمون آندروفین در خون ترشح می شود. این هورمون سبب ارامش وحالت خواب آلودگی مدر انسان می شود. همچنین شکلات وکاکائو حاوی ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و… می باشد.شکلات وکاکائو محتوی سطح بالایی از فلاونوئید ها خصوصاً Epicatechin هستند که دارای اثرات مفید قلبی وعروقی است. شکلات دارای آلکالوئید هایی مانند تئوبروبین وفنتیل آمین (Phenethyl amin) است که دارای خواص فیزیولوژیکی برای بدن می باشد.
فنتیل آمین به سروتنین (Serotonin) موجود در مغز متصل می شود. دانشمندان معتقدند که مصرف متعادل شکلات موجب کاهش فشارخون واحساس نشاط می گردد. شکلات تیره امروزه بدلیل فواید سلامتی که ناشی از وجود مقادیر فراوان آنتی اکسیدان در آن می باشد موجب کاهش رادیکال های آزاد می گردد امّا وجود تئوبرومین برای بعضی از حیوانات مانند سگ واسب سمی وکشنده است.

 

کلیدواژه:

گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات|

درباره شکلات

تعریف شکلات

 

● ریشه شناسی «تعریف شکلات»
«تعریف شکلات» که ما امروزه در گفتارهای روزمره خودمان در زبان فارسی به کار می بریم، درواقع تلفظ فرانسوی واژه «چاکلت» است که درواقع از واژه «چوکولاتی» گرفته شده است که اقوام تمدن باستانی مایا آن را به معنای «آب تلخ» به کار می بردند. شکلات از دانه کاکائو گرفته می شود. نام این دانه در واقع همان «کاکائو» است که ما تلفظ می کنیم و از واژه مایایی «کاکاهواتی» گرفته شده است. «تعریف شکلات» در زبان انگلیسی بر اثر اشتباه از Cacao به Cocoa تغییر پیدا کرده است. نام علمی درخت کاکائو تئوبروما کاکائو» است که در زبان یونانی معنای «غذاهایی برای خدایان» دارد. درخت کاکائو نیازمند آب و هوایی گرم و مرطوب است و به وفور در غرب آفریقا (غنا، ساحل عاج و نیجریه) و برزیل یافت می شود.

«تعریف شکلات» در واقع فرآورده یکنواختی که حاصل فرآیند کامل و صحیح از مخلوط یک یا چند فرآورده از مغز دانۀ کاکائو شامل : خمیر کاکائو ، پودرکاکائو ، کرۀ کاکائو همراه با شکر یا با شیرین کننده های مجاز خوراکی ، فرآورده های شیر و افزودنیها می باشد.

انواع شکلات

شکلات ساده : شکلات بدون شکر، شکلات پوششی، شکلات شیرین

شکلات شیری: شکلات طعم دار، شکلات مرکب شکلات پرشده (مغزدار)

شکلات سفید : شکلات روکش دار وشکلات صبحانه می باشد.

خواص کاکائو وشکلات:
درکاکائو مواد محرکه کافئین ، تئوبرومبین ، تئو فیلین وتانن موجود می باشد که علاوه بر نقش تغذیه ای بعلت خاصیت تحریکی که در گلومرول های کلیوی ایجاد می کند، نقش دارویی دارد و از تشکیل سنگهای کلیوی و تاحدود زیادی از پیدایش سنگهای مجاری ادراری جلوگیری می کند.
همچنین با مصرف شکلات، هورمون آندروفین در خون ترشح می شود. این هورمون سبب ارامش وحالت خواب آلودگی مدر انسان می شود. همچنین شکلات وکاکائو حاوی ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و… می باشد.شکلات وکاکائو محتوی سطح بالایی از فلاونوئید ها خصوصاً Epicatechin هستند که دارای اثرات مفید قلبی وعروقی است. شکلات دارای آلکالوئید هایی مانند تئوبروبین وفنتیل آمین (Phenethyl amin) است که دارای خواص فیزیولوژیکی برای بدن می باشد.
فنتیل آمین به سروتنین (Serotonin) موجود در مغز متصل می شود. دانشمندان معتقدند که مصرف متعادل شکلات موجب کاهش فشارخون واحساس نشاط می گردد. شکلات تیره امروزه بدلیل فواید سلامتی که ناشی از وجود مقادیر فراوان آنتی اکسیدان در آن می باشد موجب کاهش رادیکال های آزاد می گردد امّا وجود تئوبرومین برای بعضی از حیوانات مانند سگ واسب سمی وکشنده است.

 

کلیدواژه:

گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات|

درباره شکلات

درباره شکلات | همه چیز درباره شکلات

 

 

شکلات به خوراکی‌های مشتق از کاکائو گفته می‌شود. این ماده غذایی پر طرفدار و انرژی زا، بطور معمول از ترکیب شیر، شکر، کره کاکائو و پودر کاکائو با نسبت‌های متفاوت تولید می‌شود.

کمتر کسی پیدا می شود که از خوردن شکلات لذت نبرد. این ماده غذایی پرخاصیت و خوشمزه، زمانی فقط در آمریکای مرکزی و جنوبی و جود داشت و بسیار مردم جهان آن را نمی شناختند. البته شکلات به شکلی که می شناسیم در طبیعت وجود ندارد، بلکه آن را از دانه های بسیار تلخ کاکائو فرآوری می کنند و محصول شیرینی را که می شناسیم از آن به دست می آورند.

امروزه شکلات یکی از پرطرفدارترن خوراکی‌های دنیاست که با تنوع چشمگیر و حجم زیاد در سراسر دنیا تولید می‌شود. ماده اصلی تمام شکلات‌ها، پودر کاکائو است که از میوه درختان کاکائو تهیه می‌شود. برای تهیه شکلات، عموما پودر کاکائو با شیر و شکر مخلوط می‌شود. کارخانه‌های تولید شکلات از انواع میوه تازه و خشکبار مثل گردو، فندق و… برای تنوع بخشیدن به محصولات‌شان استفاده می‌کنند.

شکلات یکی از پرطرفدارترین و متنوع ترین خوراکی های دنیا محسوب می شود که انواع مغزدار و حاوی اسانس، شکلات را به یکی از محبوب ترین چاشنی های دنیا تبدیل کرده است. به عنوان مثال مردم آمریکا سالیانه حدود ۱/۴ میلیارد کیلو شکلات مصرف می کنند که سهم هر فرد به طور تقریبی ۵/۲ کیلوگرم می شود.این در حالی است که حدود ۱۵ درصد زنان هر روز شکلات مصرف می کنند. در میان کشورهای جهان نیز کشور سوئیس با میانگین ۱/۱ کیلوگرم برای هر فرد در سال، رتبه نخست مصرف شکلات را دارد.
شکلات در واقع نوعی سیستم کلوئیدی است که در آن فاز مایع را کره کاکائو و فاز پراکنده را ذرات پودر کاکائو و شکر تشکیل می دهند. از شکلات مایع در صنایع غذایی به اشکال مختلف استفاده می شود.
درخت کاکائو بومی کشورهای آفریقای غربی، برزیل، ونزوئلا، ساحل عاج، غنا، نیجریه، آمریکای مرکزی و سیلان و دارای ارتفاعی حدود ۸ متر است.
درخت کاکائو در برابر نور خورشید بسیار حساس بوده و از لحاظ اکولوژیکی شرایط خاصی برای رویش و کشت آن لازم است، ضمن آنکه در کنار درخت موز و گیاهان جذب کننده ازت، بهتر رشد می کند.
غلاف کاکائو بیضوی یا کروی است و حدود ۲۰ سانتی متر طول و ۸ سانتی متر قطر دارد.
دارای پوسته ای سخت و چرمی است که داخل آن پنج خانه وجود دارد و در هر خانه ۵ تا ۱۲ دانه کاکائو قرار دارد.
طول دانه کاکائو حدود ۲ سانتی متر است و حدود ۱۴% وزن آن را پوسته و ۸۶% باقیمانده را مغز دانه تشکیل می دهد.
دانه در مرحله اول برداشت حدود ۶۰% رطوبت دارد که لازم است این مقدار به حدود ۸% برسد، زیرا رطوبت بالاتر از این مقدار، موجب کپک زدن دانه ها خواهد شد.

شکلات یکی از پر مصرف ترین مواد خوردنی جهان است. کافی است در نظر آوریم که در اروپا سالانه میلیاردها دلار شکلات مصرف می شود. اروپایی ها به طور متوسط سالانه ۹ کیلو شکلات می خورند، این رقم در اروپا به بیش از ۲ میلیون تن در سال می رسد. شکلات در واقع نوعی سیستم کلوئیدی است که در آن فاز مایع را کره کاکائو و فاز پراکنده را ذرات پودر کاکائو و شکر تشکیل می دهند. شکلات به دلیل داشتن سه ماده کافئین، تئو برومین ، وفیتل استیل آمین محرک ملایم بوده و موجب احساس شعف و ارامش بخشی می گردد. شکلات نه تنها یکی از اجزای اصلی مورد استفاده در قنادی است ، بلکه طعم لذت بخش آن باعث شده که در شیرینی سازی ، بستنی سازی و سایر فرآورده های غذائی مورد استفاده قرار گیرد. شکلات را به اشکال مختلف از قبیل آشامیدنی ، شربت ، طعم دهنده ، پوشش یا شیرینی مورد استفاده قرار می دهند .

شکلات مخلوطی از دانه های برشته ی کاکائو و ذرات فوق العاده ریز شکر  یا بدون کره کاکائو می باشد. کره کاکائو چربی است که به طور طبیعی در دانه کاکائو وجود داشته و بسته به محل رویش و درجه رسیدن دانه تا ۵۸ درصد نیز بالغ گردد. دانه کاکائو حاوی بیش از ۴۰۰ ترکیب است در میان این ترکیبات می توان از چربی کاکائو، پروتئین ، نشاسته فیبر خام کافئین و تئوبرومین (که هر دو محرک می باشند) نام برد. دانه کاکائو همچنین حاوی تیرآمین و فنیل اتیل آمین می باشد که هر دو این مواد باعث هوشیاری بیشتر می شود. طبق تعریف هیچ محصولی را نمی توان شکلات نامید مگر اینکه کره کاکائو چربی عمده موجود در آن باشد. این قانون در انگلستان و قاره اروپا به طور یکسانی عمل می شود. سایر کشورها قوانین خاص خود را دارند. در فلات قاره اروپا کره کاکائو تنها چربی مجاز است. در انگلستان تعریف قانونی شکلات عبارتست از محصولی که حد اقل ۱۸ درصد کره کاکائو داشته باشد و مقدار چربی گیاهی آن بیشتر از ۵ درصد نبوده و حد اقل ۳۵ درصد از مواد جامد آن از انواع مواد جامد کاکائو باشد که از این مقدار نیز حد اقل مواد جامد بدون چربی کاکائو باید ۱۴درصد باشد.

درباره شکلات:  کاکائو، مادر شکلات است. درخت کاکائو، درخت همیشه سبزی است که ارتفاع آن از ۸ متر بیشتر نمی‌شود و در مناطق استوایی می‌روید. این درختان در درمای بین ۲۱ تا ۳۲ درجه رشد می‌کنند و طاقت هوای کمتر از ۱۵ درجه را ندارند. درخت کاکائو با میوه‌های زردش، بومی سرزمین‌های استوایی آمریکای جنوبی است اما در حال حاضر ۲ سوم مصرف کاکائو جهان در کشورهای آفریقای غربی تولید می‌شود. ساحل عاج و غنا، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکلات هستند. بعد از چیدن میوه تازه کاکائو، دانه‌های کاکائو از آن خارج و خشک می‌شوند. دانه خشک شده، بوداده و در نهایت پودری می‌شود که در تهیه شکلات، کیک شکلاتی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

درباره شکلات:  ادکلنی که در دهان آب می شود
در حالت عادی، عمر مفید شکلات های معمولی در دمای اتاق حدود یک سال است اما در فریزر می توان آن را به مدتی نامحدود نگهداری کرد. نقطه ذوب کره کاکائو که نوعی چربی است که از فشرده کردن دانه های سرخ شده کاکائو گرفته می شود اندکی کمتر از دمای بدن انسان است و به همین علت است که وقتی تکه ای شکلات را درون دهان می گذاریم بلافاصله ذوب می شود. کره کاکائو همچنین به عنوان کرمی برای ماساژدادن بدن هم به کار می رود. از شکلات همچنین در تولید عطریات هم استفاده می شود زیرا این ماده، بوی غلیظی دارد، درست مانند نان تازه پخته شده یا قهوه دم کرده.

 

درباره شکلات:  تاریخچه شکلات

کاکائو بومی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیک است و حداقل به مدت سه هزار سال در این منطقه کشت می‌شده‌است. مدارک باستان‌شناسی حاکی از کشت و استفاده خوراکی از این ماده در هندوراس در حدود ۱۱۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. شکلات در قسمت آمریکای مرکزی، نوعی کالای لوکس محسوب می‌شد و از دانه‌های کاکائو هم به عنوان پول استفاده می‌کردند. درگذشته شکلات بیشتر در نوشیدنی‌های شکلاتی کاربرد داشته‌است. شوکولیک: به فرد عاشق شکلات، شوکولیک گفته می‌شود. اولین بار، فاتحان اسپانیایی کاکائو را برای نشان دادن به پادشاه و ملکه اسپانیا از آمریکا به اروپا آوردند؛ و خیلی زود، این ماده جزو مواد غذایی قاره اروپا گردید. آن زمان از شکلات تنها در انواع نوشیدنی‌ها استفاده می‌شد که البته مقداری شکر به نوشیدنی اضافه می‌کردند تا تلخی آن گرفته شود. تا قرن ۱۷، شکلات در اروپا، ماده غذایی گران‌قیمتی محسوب می‌شد که تنها ثروتمندان از آن استفاده می‌کردند.

در سال ۱۸۲۸میلادی، هلندی‌ها روشی اختراع کردند که طی آن، چربی دانه‌های کاکائو را می‌گرفتند و از آن، کره کاکائو تهیه می‌کردند. از باقی‌مانده دانه کاکائو هم پودر کاکائو تهیه نمودند. همچنین طی روشی دیگر، شکلات را قلیایی نموده و به این ترتیب، مزه تلخ آن را از بین می‌بردند. از آن زمان بود که شکلات‌ها به شکل امروزی تهیه شد. گفته شده که جوزف فرای، اولین کسی بود که در سال ۱۸۴۷م، شکلات‌های امروزی را عرضه نمود که به راحتی قابل خوردن باشند.

با وجود پیشرفت‌هایی که در صنعت شکلات انجام شد، شکلات محبوبیت فراگیر خود را مرهون جنگ جهانی اول است. در طول این جنگ، این ماده غذایی به عنوان جیره غذایی سربازان به کار گرفته شد و سربازان پس از بازگشت از جنگ، بهترین مبلغ آن بودند. به این ترتیب تا سال ۱۹۳۰ حدود ۴۰ هزار نوع شکلات گوناگون تولید شد.

شکلات از درخت تئوبروما تهیه می گیرد. تئوبروما یک کلمه یونانی به معنای غذای خدایان است. مصرف شکلات به ۱۵۰۰ سال پیش باز می گردد که برای نخستین بار قوم مایا در آمریکای مرکزی و متعاقب آن آزتک ها در مکزیک کنونی، اقدام به تولید شکلات و مصرف آن کردند.
قبایل مایا در سال ۵۰۰ میلادی در مکانی که امروزه جنوب کشور مکزیک است، زندگی می کردند. سرخپوستان مایا مردمانی با اصل و نصب و باستانی بودند که نوادگانشان همچنن در آمریکای جنوبی زندگی می کنند. آنها نخستین کسانی بودند که لذت طعم کاکائو را کشف کردند.
مایاها دانه های کاکائو را درو می کردند و در سرزمین های پست مورد نظرشان به عنوان اولین کشت درختی، پرورش می دادند و از دانه های برشته کاکائو، آب و کمی ادویه یک نوشیدنی تهیه می کردند که مهمترین نوشیدنی این مردمان بود.
آنها از دانه کاکائو در داد و ستد استفاده می کردند و در عوض لباس و اسب می گرفتند.
سرخپوستان مایا نخستین کسانی بودند که لذت طعم کاکائو را کشف کردند
دومین گروهی که مشتاق مصرف کاکائو بودند، آزتک بودند. قوم باستانی آزتک که ساکنان اولیه مکزیک بشمار می آیند، درخت کاکائو را ستایش می کردند.
محل زندگی آزتک ها خشک بود و آنها قادر به پرورش کاکائو نبودند، در نتیجه دانه های آن را از طریق داد و ستد و یا از طریق جنگ ها و یا به صورت غنائم جنگی به دست می آوردند و از آن به عنوان پول برای داد و ستد استفاده می کردند.
بعدها شکلات مایع به عنوان یک نوشیدنی اشرافی وارد اسپانیا شد.
حدودا یک قرن طول کشید تا شکلات در تمام اروپا پخش شد. اسپانیایی ها این نوشیدنی را بنا به ذائقه خود تغییر دادند و فهمیدند بهتر است که گرم خورده شود اما چون دانه های کاکائو غنیمت آنها بود، از گسترش آن جلوگیری کردند و توانستند حدود صد سال کاکائو را در انحصار خود قرار دهند و شیوه تولید آن را مانند یک راز از سایر نقاط جهان به خصوص اروپا، پنهان نگه دارند.
بالاخره یک ایتالیایی انحصار مالکیت اسپانیایی را در قاره آمریکا شکست و به آن سرزمین سفر کرد. او با سفر به مناطق زندگی بومیان آمریکا به نحوه کاشت کاکائو و تهیه نوشیدنی شکلات پی برد و در بازگشت آن را به کشور ایتالیا آورد.

دانشمندان با آنالیز ظروف غذای انسانهائی که ۲۶۰۰ سال قبل زندگی می کردند به این نتیجه رسیدند که انسان ها از آن تاریخ شکلات مصرف می نمودند. البته مردم در آن زمان نوعی مایع شکلات را مصرف می کردند. مردم مکزیک از کاکائو نوشابه ای درست می کردند که مورد علاقه آزتک ها یا سلاطین و اشراف مکزیک در آمریکای مرکزی بود.

شکلات در دمای اتاق به حالت جامد می باشد ولی به محض قرار گرفتن در دهان ذوب می گردد دلیل این خاصیت وجود نوعی چربی در ترکیب شکلات است که « کره کاکائو» نامیده می شود. کره کاکائو در دما هایی زیر ۲۵ درجه سانتیگراد جامد است و به هنگام تهیه شکلات با کاکائو و شکر ترکیب می گردد. نقطه ذوب این چربی تقریبأ برابر با دمای بدن است و به همین دلیل هنگامی که با سایر اجزا تشکیل دهنده شکلات مخلوط می شود ف باعث می گردد که ترکیب جدید به محض قرار کرفتن در درجه حرارت دهان تبدیل به یک مایع نرم و مطبوع شود. علاوه بر این شکلات دارای طعم بسیار دلچسب و شیرینی است که اکثر مردم آن را می پسندند. نکته جالب توجه این است که در ابتدا شکلات تنهابه صورت یک نوشیدنی پر چربی و نامطلوب مصرف می شد ولی به مرور تا حد چشمگیای توسعه و گسترش یافت ، که شاید این خود یکی از رموز تاریخ باشد. سه ناحیه عمده برای کشت کاکائو وجود دارد. افریقای غربی ، اسیای جنوب غربی و امریکای جنوبی. کاکائویی که هم اکنون در کشور های مختلف موجود است در عرض ۲۰ سال گذشته به دلیل تغییرات محیطی ماندد حشرات و بیماریها دچار تحولات زیای گردیده است. باهایا در برزیل ف یکی از عمده ترین نواحی کشت کاکائو بود به طوری که در سال ۱۹۸۰ ، ۴۰۰۰۰۰ تن تولید داشت اما هم اکنون این میزان تولید به کمتر از نصف رسیده و قسمت عمده درختان، توسط بیماری « جاروی جادوگر» صدمه دیدند. یعنی به جای آنکه این منطقه یک صادر کننده عمده باشدف هم اکنون می تواند نیاز داخلی خود را تأمین کند.

نام درخت کاکائو در زبان یونانی به مفهوم «غذای خدایان» و در اعتقاد آنان این درخت نشانه «سلامت و قدرت» بود. سرخپوستان آمریکا پودر کاکائو را با شیره انگور یا عسل می آمیختند و با آن نوشیدنی لذیذی می ساختند. بعدها اروپاییان برای درمان بعضی از بیماری ها آن را به کار می بردند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید تا اواخر قرن ۱۷ میلادی، شکلات یا کاکائو، ماده غذایی گران قیمتی در اروپا بود که فقط ثروتمندان سلطنتی از آن استفاده می کردند. در آمریکای مرکزی نیز شکلات کالایی لوکس محسوب می شد و مردم از دانه های کاکائو به جای پول استفاده می کردند. اولین بار کریستف کلمب کاکائو را از آمریکا به اروپا آورد تا به ملکه اسپانیا نشان دهد.

در آن زمان از شکلات در انواع نوشیدنی ها استفاده می شد و برای گرفتن تلخی آن مقداری شکر به آن اضافه می کردند. در قرن ۱۶ کاکائو به اروپا رفت و نخستین فروشگاه شکلات فروشی لندن توسط یک مرد فرانسوی گشایش یافت اما شکلات مغزدار، داستان خود را دارد؛ یک بار هنگامی که دوک پراسلین در تدارک یک مهمانی بزرگ به سر می برد، یک پسر بچه شیطان، پنهان از چشم آشپز، مشتی بادام در ظرف آردها ریخت. هرچند آن روز گوش پسربچه کشیده شد اما دسر مخصوص بادام به مذاق مهمانان دوک، خوش آمد. از آن پس، شکلات های مغزدار، تغییرات بسیاری یافت و شیطنت آن پسربچه گمنام موجب شد نام دوک در نام اختصاری این شکلات ها به نام (پرالین) برای همیشه ثبت شود. در سال ۱۸۲۸، هلندی ها روشی اختراع کردند که طی آن چربی دانه های کاکائو گرفته می شد و از آن «کره کاکائو» تهیه می گردید و از باقی مانده آن نیز «پودر کاکائو» تهیه می شد.

گفته می شود جوزف فرای اولین کسی بود که در سال ۱۸۴۷ میلادی شکلات را به شکل امروزی روانه بازار کرد و برای اینکه قیمت شکلات کمی پایین بیاید به چربی کاکائو، چربی های دیگری هم افزود. پس از شکلات های مغزدار در قرن نوزدهم، نخستین شکلات های شیری در سوییس ساخته شد. شکلات هایی که مدتی بعد معلوم شد بیشتر به مذاق ساکنان اروپای شرقی خوش می آید. اسپانیا کهن ترین سرزمین شکلات است. پس از آن آلمان به عنوان سرآمد مصرف شکلات قرار گرفت که آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پشت سر آن قرار می گرفتند.

 

درباره شکلات:   شکلات اختراع می کند
عامل اصلی اختراع فرهای مایکروویو درواقع شکلات بود. ماجرا از این قرار است که دانشمندان تلاش می کردند با استفاده از امواج مایکروویو، آشکارگر و رادارهای بهتری بسازند. در خلال جنگ جهانی دوم بود که دانشمندان تلاش کردند دستگاهی به نام مگنترون را که به همین منظور ساخته شده بود آزمایش کنند. در یکی از این آزمایشگاه ها، دانشمندی به نام پرسی اسپنسر در حالی که یک بسته شکلات در جیبش بود از جلو دستگاه گذشت. او متوجه شد که در لحظه عبور از جلو دستگاه، شکلات درون جیب او آب شد. به این ترتیب به این فکر افتاد که از مگنترون برای درست کردن غذا استفاده کند. او ابتدا با دانه های ذرت آزمایش کرد و نتیجه مثبت بود. سپس به سراغ درست کردن تخم مرغ رفت که بلافاصله منفجر شد و روی صورت او پاشید.

 

 درباره شکلات:  افتتاح نخستین کافه شکلات
در سال ۱۶۴۶ میلادی شکلات به‌ آلمان رسید و سرانجام توسط یک دکتر انگلیسی که به آمریکای مرکزی سفر کرده بود، در سال ۱۶۵۰ میلادی به انگلیس هم راه پیدا کرد.
دکتر انگلیسی که “سر هنس سوان” نام داشت، متوجه ارزش غذایی بالای کاکائو شد و برای نخستین بار دستور تهیه نوشیدنی شکلاتی را نوشت که به آن شیر افزوده شده بود، اما به ندرتدر بین مردم رواج یافت تا بالاخره در سال ۱۶۵۷میلادی نخستین خانه شکلات یا همان کفاه شکلات توسط یک فرد فرانسوی در لندن افتتاح شد و برای نخستین بار شکلات در تبلیغات راه یافت.
در این خانه شکلات یا کافه نوشیدنی شکلات ارایه می شد و همچنین مشتری ها می توانستند مواد لازم برای تهیه این نوشیدین را خریداری کنند. به سرعت این خانه شکلات گسترش یافت و جای خود را به مکان های بسیار لوکسی داد که مردم در آن می توانستند در کنار چشیدن طعم تلخ شکلات، در مورد مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با دوستان خود گفتگو کنند.
در سال ۱۶۹۳ میلادی مشهورترن خانه شکلات “Whites chocolatehouse” افتتاح شد و در اواخر قرن هجدهم خانه های شکلات جای خود را به کلوپ های بسیار لوکس داد که پذیرای نجیب زادگان بود.

 

درباره شکلات:  طرحی نو برای قالب گیری شکلات
در حدود سال ۱۸۰۰ میلادی اولین شکلات های کاکائویی با اختراع تکنیک های قالب گیری به بازار آمد. با استفاده از آسیاب های مکانیکی به راحتی دانه های درخت کاکائو له و پودر نرمی از آن تهیه می کردند. با گرم کردن و ریختن این پودر در قالب اولیه شکلات کاکائو تولید شد.
در سال ۱۸۲۵ یک هلندی به نام کنرادوان هوتر موفق شد که از دانه های کاکائو کره بگیرد که آن را کره کوکوآ (Cocoa) نامید. به این ترتیب یک قدم بزرگ دیگر در صنعت شکلات سازی برداشته شد.

 

درباره شکلات:  مهاجرت شکلات
نخستین کسانی که محصولات شکلاتی را صادر کردند، راهبه های مکزکیی بودند که این کار را در سده ۱۷۰۰ میلادی برای دریافت کمک های خیرخواهانه انجام دادند. به گزارش برترین ها اروپایی ها نخستین بار هنگامی که کریستف کلمب دانه های کاکائو را در سال ۱۵۰۲ از جزایر کارائیب با خود به اروپا برد با آن اشنا شدند. سپس دریانوردان اسپانیایی از سال ۱۵۲۸ آغاز به حمل این دانه ها به اروپا کردند. امروزه شکلات سازان آمریکایی ۷۵۰ میلیون لیتر را برای تولید شکلات مصرف می کنند کها ین مقدار به تنهایی از مجموع شیری که برای تولید پنیر و بستنی در آن کشور به کار می رود بیشتر است. درواقع آمریکایی ها نیمی از تمام شکلات هایی را که در جهان تولید می شود می خورند، یعنی حدود ۴/۱ میلیارد کیلوگرم شکلات در هر سال که می شود حدود ۵/۵ کیلوگرم در ازای هر نفر.

 

تولید انبوه آغاز شد
به گزارش برترین ها نخستین کارخانه شکلات سازی آمریکا در سال ۱۷۶۵ میلادی با نام والتر بیکر شروع به کار کرد. پودر کاکائو نخستین بار در سال ۱۸۲۸ ساخته شد. میلتون هرشی ۱۹ ساله، در سال ۱۸۷۱ یک شکلات فروشی در فیلادلفیا باز کرد و سرانجام به تولید انبوه شکلات در آمریکا رسید به طوری که به او لقب «هنری فورد صنعت شکلات» را دادند. اکنون شرکت هرشی، قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت شکلات سازی در آمریکا است. دنیل پیتر سوئیسی پس از هشت سال تحقیق و تجربه، در سال ۱۸۷۵ موفق شد شکلات شیری بسازد. او نخستین محصولاتش را به همسایه خود، هنری نستله فروخت.

 

درباره شکلات:  شکلات به عنوان یک ماده غذایی

شکلات زمانی ماده تجملاتی محسوب می شد ولی هنگامی که در مصرف آن میانه روی شود به یک غذای مفید و قوی تبدیل می شود. هم اکنون شکلات تقریباً به عنوان یک فرآورده غذایی ضروری محسوب می شود. شکلات یک شیرینی بسیار خوشایند و دلپذیر و پذیرش سایر مواد غذایی را افزایش می دهد.
شکلات به عنوان یک ماده ضروری بوده و برای نیروهای مسلح یک جیره غذایی اضطراری محسوب می شود. یک پوند شکلات (gr 59/453 ) در حدود ۲۵۱۵۵ کیلو کالری انرژی را تأمین می نماید.

 

درباره شکلات:  ارزش غذایی شکلات
شکلات ماده غذایی بی ضرری است. اگر کسی بخواهد با خوردن شکلات خودکشی کند، باید دست کم ۱۱ کیلو از آن را بخورد. همچنین هیچ نوع ایجاد حساسیتی در شکلات دیده نشده است. خوردن شکلات پیش از هر وعده غذایی می تواند اشتها را از بین ببرد و در نتیجه برای کسانی که رژیم می گیرند کمک خوبی است. خوردن شکلات، هورمونی به نام سروتین را در بدن آزاد می کند که باعث می شود شخص احساس آرامش و خوشحالی کند. برخلاف باورهای عمومی،میزان کافئین در شکلات اصلا زیاد نیست به طوری که مقدار کافئین موجود در ۱۰ بسته شکلات با یک فنجان قهوه، برابری می کند. مصرف شکلات برای سگ سانان مهلک است زیرا تئوبرومین موجود در آن که برای انسان بی ضرر است می تواند روی سیستم عصبی سگ ها اثر بگذارد و ب اعث حمله های صرعی در آنها شود و در نهایت آنها را از پا درآورد.

در گذشته تصور می شد شکلات برای سلامت انسان ضرر دارد، اما گزارشات و تحقیقات اخیر نشان می دهد شکلات نه تنها برای سلامت بد نیست، بلکه در مواردی برای بیماری های قلبی و دیگر بیمرای ها هم مفید است. البته در مصرف شکلات باید اعتدال را رعایت کرد؛ زیرا مصرف بیش از اندازه شکلات نیز می تواند مشکل ساز باشد.
شکلات حاوی یبش از ۳۰۰ نوع ماده شیمیایی مانند فلاونوئیدها، فلاوانول، کاتشین، منیزیم، آهن، موادمحرک دهنده عصبی (تئوبرومین و کافئین)، کلسیم، ریبوفلاوین، تیامین و ویتامین است.
همچنین در اثر خوردن شکلات، هورمونی به نام آندورفین در بدن آزاد می شود که احساس شادی را در مصرف کننده به دنبال دارد.
کاکائو دارای مواد چربی و پرکالری است و اگر بعد از غذا به خصوص مواد غذایی سنگین و پرچرب مصرف شود، دستگاه هاضمه را به زحمت می اندازد. دانه کاکائو دارای ۵۰ درصد چربی است.
کره کاکائو سفت، رنگ آن سفید مایل به زرد، برق و با بوی شکلاتی است.
کاکائو دارای دو درصد نئوبرومین و کافئین است که مصرف آن برای تقویت اعصاب کسانی که کارهای فکری می کنند، مفید است.
گرچه بسیاری از مردم بدون توجه به خواص کاکائو و فقط به علت طعم مطبوعش آن را مصرف می کنند، اما اعتقاد به خواص دارویی کاکائو از دیرباز رایج بوده است.
براساس تحقیقات جدید مشخص شده کاکائو حاوی فلاونوئیدهاست (مقدار فلاونوئیدها به نوع دانه های کاکائو و فرآیند شکلات سازی بستگی دارد و در انواع شکلات متفاوت است). این ترکیبات که منشاء گیاهی دارند، حاوی آنتی اکسیدان ها هستند.
آنتی اکسیدان ها تاثیر عمده ای در کاهش فشار خون و تسهیل گردش خون دارند. مواد آنتی اکسیدان، موادی هستند که با از بین بردن رادیکال های آزاد موجود در خون قادرند از بروز انواع سرطان ها و نیز بیماری های قلبی و عروقی و تصلب شرایین جلوگیری کنند.

نوع سیاه معروف به شکلات تلخ آن به دلیل وجود آنتی‌اکسیدان جلوی تولید رادیکال‌های آزاد را می‌گیرد و بنابراین مفیدتر است. همچنین مصرف این ماده به راحتی از پوکی استخوان پیشگیری کرده و سرعت پیشرفت آن را کاهش می‌دهد.[۷] مصرف شکلات برای سگ‌ها، گربه‌ها و اسب‌ها مضر است و همچون سم در بدن آن‌ها عمل می‌کند.

 

درباره شکلات:  ترکیب شکلات

پروتئین ۴۸ درصد ، چربی ها ۵/۳۲ درصد ، کربوهیدرات ها ۵/۵۹ درصد ، تئوبرومین ۲۵/۱ درصد.
همانطور که بیان گردید مشکلات یک ماده مغذی است ، برای مثال یک قطعه کوچک ۱۰۰ گرمی شکلات شیری حاوی حدود ۹ گرم پروتئین و ۲۲۰۰ میلی گرم کلسیم است که به ترتیب یک هشتم و یک دوم مقادیر توصیه شده را برای یک فرد نسبتاً فعال دارد. همچنین یک هشتم نیاز انرژی و ۱۵-۰ درصد آهن ، تیامین و ریبو فلاوین مقادیر توصیه شده را تأمین می نماید .
رایج ترین پودر هایی که در شکلات سازی به کار می روند ، عبارتند ازشیر خشک کم چربی و شیر خشک پر چربی . هنگامی که از شیر خشک کم چربی استفاده می شود، چربی شیر به طور جدا گانه در مراحل بعدی شکلات سازی اضافه می گردد ، در نتیجه اجزاء شیری شکلاتها در استفاده از هر دو نوع شیر خشک ، یکسان خواهد بود ولی با این وجود طعم ، بافت و خواص روانی متفاوت خواهند بود . این امر تا حدودی به علت تفاوت گرما دهی در حین خشک کردن و نیز وجود حالات متفاوت چربی می باشد. در شیر کم چری و شیر پر چربی ، تمامی چربی آزاد است تا با اجزاء دیگر و کره کاکائو واکنش نشان دهد . حال آنکه بسیاری از شیر خشکهای پر چرب دارای نوعی چربی با پیوندهای قوی می باشند.

شکلات مخلوطی از دانه های برشته کاکائو و ذرات فوق العاده ریز شکر با یا بدون کره کاکائو است.
کره کاکائو، چربی است که به طور طبیعی در دانه کاکائو وجود داشته و بسته به محل رویش و درجه رسیدن دانه می تواند تا ۵۸% نیز برسد.
دانه کاکائو حاوی بیش از ۴۰۰ ترکیب است. در میان این ترکیبات می توان از فیبر خام، نمک های مصرفی، کافئین، تئوبرومین (که هردو محرک می باشند) و نشاسته نام برد.
این دو ترکیب در طعم تلخ کاکائو نیز نقش دارند.دانه کاکائو همچنین حاوی تیرآمین و فتیل اتیل آمین می باشد که هر دوی این مواد باعث هوشیاری بیشتر می شود.

شکلات تلخ حاوی موادمعدنی زیادی بوده و به دلیل افزایش هورمون های سروتونین و آندورفین در مغز، باعث خلق مثبت می شود.***

 

درباره شکلات:  خواص شکلات

شکلات به دلیل کالری بالایی که دارد همیشه با تبلیغات منفی همراه بوده است. هر ۱۰۰ گرم شکلات شیری، ۵۴۰ کالری دارد اما اگر شکلات خالص را جایگزین شکلات شیری بکنید می‌توانید از خواص شکلات بهره مند شوید. شکلات تلخ سرشار از مواد معدنی چون پتاسیم، زینک، سلنیوم است که بدن به آنها احتیاج دارد. شکلات و کاهش سطح کلسترول خون: براساس مقاله‌ای که در مجله تغذیه منتشر شده، شکلات کلسترول خون را پایین می‌آورد. شکلات و تقویت حافظه: خوردن شکلات مانع از بین حافظه می‌شود. تحقیقات دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد، خوردن ۲ فنجان شکلات داغ مغز را سالم نگه می‌دارد و از زوال عقل جلوگیری می‌کند. در تحقیقات بیشتر مشخص شده، شکلات هم‌چنین از آسیب دیدن اعصابی که منجر به آلزایمر می‌شوند هم خودداری می‌کند. شکلات و کاهش احتمال بیماری قلبی: براساس مقاله‌ای که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، خوردن شکلات احتمال بیماری قلبی را تا یک سوم کاهش می‌دهد. پژوهشگران کانادایی، تحقیقی را روی ۵۰ هزار نفر انجام دادند که نشان داد، کسانی که شکلات می‌خورند ۲۲ درصد کمتر در معرض حمله قلبی قرار می‌گیرند. شکلات و کاهش اشتها: اگر ۲۰ دقیقه قبل از غذا شکلات بخورید، هورمونی در بدن ترشح می‌شود که باعث می‌شود مغز فرمان سیری بدهد و در نتیجه اشتهای شما از بین می‌رود. شکلات و حال خوب: خوردن شکلات استرس را کاهش می‌دهد و باعث ایجاد احساس خوشحالی در فرد می‌شود.

 

 

درباره شکلات: شکلات و سلامتی

در گذشته تصور می شد که شکلات برای سلامت انسان ضرر دارد اما گزارش ها و تحقیقات اخیر نشان می دهد شکلات نه تنها برای سلامت بد نیست، بلکه در مواردی برای بیماری های قلبی و دیگر بیماری ها هم مفید است. تحقیقات دانشمندان کانادایی نشان می دهد افرادی که در طول هفته شکلات کاکائوی تلخ مصرف می کنند کمتر در معرض خطر سکته و مرگ ناشی از سکته قرار خواهند داشت. مطالعه روی ۵۰ هزار داوطلب نشان داد افرادی که در طول هفته کاکائوی تلخ مصرف می کنند ۲۲ درصد کمتر از دیگر افراد در معرض خطر سکته قرار دارند و افرادی که دچار این اختلال شده اند، اما شکلات مصرف می کنند ۴۶ درصد کمتر از سایرین در معرض خطر مرگ ناشی از سکته قرار دارند. محققان دانشگاه تورنتو دلیل این پدیده را وجود مقادیر زیادی آنتی اکسید فلاونویید در شکلات کاکائوی تلخ می دانند.

مطالعه دیگری نیز نشان داد ۱۱۶۹ نفر که در هفته ۵۰ گرم کاکائو می خوردند ۴۶درصد کمتر از افرادی که این شکلات را نمی خوردند در معرض خطر مرگ ناشی از سکته قرار دارند. با این وجود به دلیل این که مصرف بیش از حد شکلات می تواند منجر به چاقی در افراد شود و چاقی نیز یکی از عوامل تهدیدکننده سلامتی به شمار می رود، دانشمندان قصد دارند مطالعات بیشتری را به منظور رد یا اثبات تاثیر آن روی بروز سکته انجام دهند. همچنین نتایج یک تحقیق جدید دیگر نشان می دهد کاکائوی تلخ از پوست در برابر تاثیرات پیرکننده نور خورشید محافظت می کند.

دانشمندان در پژوهش جدیدی دریافتند اثرات نور خورشید که می تواند باعث ایجاد چین و چروک و پیری در پوست شود، با مصرف کاکائوی تلخ کاهش می یابد. دانشمندان هم چنین تاکید کردند، مصرف روزانه کاکائوی تلخ خطر ابتلا به سرطان پوست را نیز کاهش می دهد. در این گزارش تاکید شده است که تاثیرات فوق فقط مربوط به کاکائوی تلخ می شود، نه کاکائوی معمولی. بنابراین باید در مصرف شکلات اعتدال را رعایت کرد زیرا مصرف بیش از اندازه شکلات نیز می تواند مشکل ساز باشد. شکلات حاوی بیش از ۳۰۰ نوع ماده شیمیایی است که به برخی از ترکیبات مفید و موثر آن بر حفظ سلامت اشاره می کنیم.

فلا ونویید: شکلات دارای گروهی از ترکیبات با خاصیت آنتی اکسیدانی به نام فلاونویید است که در میوه ها، سبزی ها و چای نیز وجود دارد. مواد آنتی اکسیدان، موادی هستند که مانع از آسیب به قلب وعروق می شوند و خطر ابتلا به سرطان را هم کاهش می دهند. مقدار فلاونویید به نوع دانه های کاکائو و فرآیند شکلات سازی بستگی دارد و در انواع شکلات یکسان نیست. برای مثال در شکلات شیری به دلیل اضافه کردن شیر به کاکائوی جامد، این آنتی اکسیدان خاصیت خود را از دست می دهد. در شکلات سفید نیز فلاونویید وجود ندارد. زیرا در این شکلات از شهد شکلات استفاده نمی شود. در واقع، طبق برخی تحقیقات، شکلات تیره شکلات سالم تری است. در این شکلات چون کاکائوی بیشتری به کار رفته است در نتیجه مقدار بیشتری فلانویید وجود دارد که مقدار این آنتی اکسیدان در انواع دیگر بسیار کمتر است. در ضمن در بعضی از روش های شکلات سازی مانند روش هلندی مقدار فلاونویید به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

 • فلا وانول: شکلات دارای یک ترکیب طبیعی دیگر نیز هست که فلاوانول نام دارد. فلاوانول یک ترکیب بسیار مفید در شکلات است اما به دلیل تلخ مزه بودن این ترکیب، شرکت های شکلات سازی در پی از بین بردن این مزه برای محبوب کردن شکلات هستند و به همین دلیل فلاوانول به عنوان یک ماده مفید در اغلب شکلات های جدید وجود ندارد البته به تازگی و به دنبال علاقه روزافزون برخی افراد به تجربه طعم تلخ، این مواد در شکلات حفظ می شود و میزان آن برحسب درصد تلخی روی بسته ها درج می شود. فلاوانول می تواند از بیماری قلبی و عروقی جلوگیری کند و خطر ابتلا به بعضی از سرطان ها را کاهش دهد. در ضمن، فلاوانول می تواند از بروز دیابت، فشارخون و حتی زوال عقل جلوگیری کند.
 • منیزیم: بسیاری از خانم ها ابراز می کنند که قبل از شروع عادت ماهیانه میل عجیبی به خوردن شکلات دارند. این مساله می تواند به دلیل وجود منیزیم در شکلات باشد. کمبود منیزیم باعث بروز برخی ناراحتی ها در دوران پیش از قاعدگی می شود.

 

▪ مواد محرک دستگاه عصبی: شکلات دارای برخی از مواد محرک دستگاه عصبی مرکزی هم هست. برای مثال شکلات به میزان اندکی کافئین دارد که روی هوشیاری انسان اندکی تاثیر می گذارد، مانند اثری که ما از قهوه می شناسیم. شکلات با اثری که روی مغز می گذارد، موجب ایجاد احساس خوبی در فرد می شود. با این همه کسانی که سابقه سردردهای میگرنی دارند یا به دلیل حساسیت به محرک ها نباید از مواد غذایی حاوی آنها استفاده کنند بهتر است در مصرف شکلات اعتدال داشته باشند.

▪ سایر ترکیبات: در ضمن، شکلات دارای مقدار زیادی چربی است اما این چربی موجب بالارفتن کلسترول خون نمی شود و برای بدن انسان ضرر ندارد. همچنین مقدار کالری موجود در شکلات از بسیاری از مواد دیگر بیشتر است که اتفاقا نیمی از این انرژی از چربی شکلات تامین می شود. برای مثال یک تکه سیب فقط ۵۷ کالری انرژی دارد در حالی که همین مقدار شکلات بیش از ۱۰۰۰ کالری انرژی دارد. بنابراین، برخلاف عقیده بعضی از شرکت های شکلات سازی که مدعی هستند شکلات برای کاهش وزن مناسب است، برای افرادی که وزن بالایی دارند، توصیه نمی شود. همچنین مصرف شکلات مانند دیگر مواد قندی برای بیماران دیابتی خطرساز است. با تمام فوایدی که برای شکلات ذکر می شود کارشناسان معتقدند شکلات نمی تواند غذای کاملا سالمی باشد و سلامتی مواد غذایی دیگر مانند میوه ها و سبزی ها به مراتب بیشتر از شکلات است اما مصرف هوشمندانه و متعادل شکلات می تواند تنوعی در برنامه غذایی ایجاد کند.

مصرف شکلات برای سگ ها و دیگر حیوانات کوچک جثه و همچنین برای اسب ها مضر است و همچون سم در بدن آنها عمل می کند. این بدان دلیل است که شکلات، حاوی موادی است که بدن این جانوران قادر به هضم آنها نمی باشد. اگر به این دسته از حیوانات شکلات دهیم، ممکن است دچار حالت غش، حملات قلبی، خون ریزی داخلی و در نهایت مرگ شوند.

درباره شکلات:  دانه کاکائو حاوی بیش از ۴۰۰ ترکیب است که برخی از آن موجب تقویت هوشیاری می شود

چندین سال بعد، رودلف لینت، کره کاکائو را به شکلات اضافه کرد تا نرم تر شود. حتما می دانید کره کاکائو در دمای ۳۷ درجه که برابر با دمای بدن است آب می شود و به همین دلیل وقتی کاکائو را در دهان می گذاریم، آب می شود.
در سال ۱۸۷۵ در کشور سوئیس بود که با بکار بردن شیر در ساخت شکلات، شکلات های نرم تر و شیرین تر از شکلات های کاکائویی تولید و به صورت شکلات های منجمد کنونی که شکلات های شیری است، به بازار اارئه شد زیرا پودر شیر خیلی بهتر از شیر مایع با کاکائو مخلوط می شد.
شکلات از جمله موادغذایی است که تا مدتها شخص را زنده نگه می دارد مثلا اگر شما در جزیره ای متروک گرفتار شده باشید و هیچ غذایی هم در دسترس شما نباشد، تنها کافی است چند جعبه بزرگ شکلات داشته باشید تا از گرسنگی نمیرید.

 

درباره شکلات:  از شکلات سفید تا شکلا ت تیره

در صنعت، شکلات را این گونه تعریف می کنند. مخلوط بخش جامد دانه کاکائو با چربی شکلات که البته برخلاف طعمی که ما می شناسیم، تلخ است. شکلات دارای انواع گوناگونی است که هرکدام دارای طعم و ویژگی های خاص خود هستند. شکلات‌ها معمولاً با شیر ترکیب شده و وارد بازار می‌گردند. هر قدر درصد شکلات استفاده شده بیشتر باشد شکلات سیاه‌تر و تلخ‌تر می‌شود. شکلات‌ها از ۱۰٪ (شکلات سفید) تا ۹۹٪ (دارک چاکلت یا شکلات تلخ) درجه‌بندی می‌شوند. معمولاً اسانس نعنا، پرتقال، موز، توت فرنگی و… را برای طعم دادن به شکلات اضافه می‌کنند.

در شکلات‌های تخته‌ای از مغز میوه جات مثل، گردو، فندق، بادام زمینی و… استفاده می‌شود. گاهی عسل، کارامل، مربا، کشمش یا شراب هم در تهیه شکلات به کار می‌رود. شکلات یکی از معروف‌ترین اسنک‌ها در همه جای دنیاست.

یکی از افزودنی‌های نامطلوب که باعث کاهش قیمت شکلات می‌شود، موم پارافین است. شکلات‌های دارای این افزودنی در دمای بدن به سرعت ذوب نمی‌شوند و از این روش قابل شناسایی می‌باشند.

شکلات به صورت مایع یا جامد در دسترس مردم است. میزان نرمی و سفتی شکلات به حرارتی بستگی دارد که در کارخانه می‌بیند. شکلات شیرینی که به طور عمومی رواج دارد، از ترکیب پودر کاکائو با شیر و شکر درست می‌شود. میزان شیرینی شکلات به میزان ترکیب این مواد بستگی دارد. برای تهیه شکلات شیری، از ۲۰ تا ۲۵ درصد پودر کاکائو استفاده می‌شود. در تهیه شکلات سفید، پودر کاکائو مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به جای آن از روغن کاکائو، شیر و شکر استفاده می‌شود. شکلات خالص یا تلخ از پودر کاکائو به تنهایی تهیه می‌شود و هر چند محققان می‌گویند شکلات‌های شیری محبوب هم خاصیت دارند اما بیشتر خواصی که محققان برای شکلات شناسایی کرده‌اند مربوط به شکلات تلخ تا خالص است.

شکلات، ماده غذایی مشهوری در سراسر دنیاست که انواع و اشکال بسیار متنوعی دارد. معمولاً با تغییر در میزان مواد تشکیل دهنده ی شکلات ها، انواع متفاوتی از آن را ایجاد می نمایند.

 • شکلات تیره: شکلاتی که بدون شیر تهیه می شود. گاهی به آن، شکلات ساده هم می گویند. معمولاً در تهیه آن، ۳۵ درصد کاکائو به کار می رود.
 • شکلات شیری: در تهیه آن، شیر هم به کار رفته است. در درست کردن آن ، ۲۵ درصد کاکائو استفاده شده است.
 • شکلات کم شیرین: نوعی شکلات است که برای تهیه غذاها به کار می رود. مقدار شکر آن هم کم می باشد.
 • شکلات سفید: شکلاتی است که در تهیه آن، تنها از چربی دانه کاکائو، نه خود آن، استفاده می شود.

معمولاً اسانس نعنا، پرتقال، موز، توت فرنگی و… را برای طعم دادن به شکلات اضافه می کنند.

در شکلات های تخته ای از مغز میوه جات مثل، گردو، فندق، بادام زمینی و… استفاده می شود. گاهی عسل، کارامل، مربا، کشمش یا مویز هم در تهیه شکلات به کار می رود.

• شکلات ساده (شکلات تیره)
شکلات ساده بدون شیر تهیه می شود و حاوی مقادیر متغیر کاکائو، شکر، کره کاکائو (احتمالا تا ۵% معادل کره کاکائو) لسیتین و طعم وانیل است. حداقل مواد جامد خشک کاکائو در آن ۳۰% می باشد که حداقل ۱۲% آن مواد جامد کاکائوی خشک بدون چربی است. بهترین شکلات تیره دارای ۶۰ تا ۷۰ درصد کاکائوی جامد است.
• شکلات شیر
شکلات شیر حاوی تمام مواد متشکله ساده به اضافه پودر شیر خام کامل یا پودر شیر خام چربی گرفته شده و چربی کره است.

• شکلات Couverture یا شکلات روکش
حاوی حداقل ۳۱% کره کاکائو و حداقل ۵/۲% مواد جامد کاکائوی خشک بدون چربی می باشد.
این نوع شکلات ها معمولا از نوع شکلات ساده یا شکلات شیری می باشند که در مورد شکلات ساده باید حاوی حداقل ۳۱ درصد کره کاکائو و برای شکلات شیری باید دارای حداقل ۳۱ درصد چربی کل باشد.

• شکلات تیره (تلخ)
خواص آنتی اکسیدان شکلات سیاه به مراتب مرغوب تر از شکلات شیری است. بنابراین کیفیت ماندگاری شکلات های سفید نسبت به شکلات های سیاه کمتر است.
همچنین برای بسته بندی آنها باید از پوشش های کدر استفاده کرد تا مانع عبور نور شود؛ زیرا نور به سرعت سبب تجزیه چربی شیر موجود در شکلات می شود.
شکلات تلخ حاوی فلاونوئید است که گروهی از آنتی اکسیدان ها می باشد که در مواد غذایی مختلفی چون چای و انواع میوه ها و سبزی ها یافت می شود.
طبق استاندارد ملی ایران در ترکیب این نوع شکلات، میزان مواد جامد بدون چربی کاکائو حداقل ۱۸ درصد و میزان کره کاکائو حداقل ۲۲ درصد می باشد.
شکلات تلخ با خواص بسیاری همراه است. این ماده غذایی کلسترول بد خون را کاهش داده، فشار خون بالا را تنظیم کرده و جریان خون در سرخرگ ها را افزایش می دهد. شکلات تلخ حاوی موادمعدنی زیادی از جمله کلسیم، منیزیم و آندورفین در مغز باعث خلق مثبت می شود، علاوه بر این شادابی و سلامت پوست را هم به دنبال دارد.

• شکلات سفید
هر محصولی که ظاهر سفید رنگ داشته، حاوی هیچ ماده رنگی نبوده، از کره استخراج شده و از کاکائو، ساکارز و شیر یا جامدات شیر که حاوی حداقل ۲۰% کره کاکائو و حداقل ۱۴% مواد جامد شیر باشد که چربی شیر آن حداقل ۵/۳% و میزان ساکارز آن حداکثر ۵۵% باشد؛ شکلات سفید نامیده می شود.

• شکلات روکش شیری (Couverture milk chocolate)
حداقل ۳۱% آن چربی می باشد.

• شکلات های بدون قند
در حال حاضر، قندها در کشورهایی که میزان مصرف بالایی از آن دارند به عنوان عامل برخی از بیماری های شایع شناخته شده است.
بیماری های قلبی و عروق کرونر، دیابت، سنگ های صفراوی کلیه، بعضی انواع سرطان و حتی ناهنجاری های رفتاری به طریقی به مصرف زیاد قند مرتبط شناخته شده است.
مصرف موادغذایی پرقند، یکی از عوامل مهم فساد دندانها است. قند ساکارز مسبب اصلی است؛ زیرا بیشتر مصرف می گردد، اما قند گلوکز، فروکتوز و لاکتوز هرسه به یک اندازه در فساد دندانها نقش دارند.
آگاهی از این موضوع که مصرف زیاد موادقندی یا مواد غذایی شیرین باعث اضافه وزن یا چاقی در افراد می گردد و همچنین افزایش سطح بهداشت و سلامت جامعه و آگاهی های تغذیه ای باعث شده تا امروز میزان تقاضا برای محصولات کم کالری و فرآوردده های قندی افزایش پیدا کند.
این محصولات به وسیله قندهای مصنوعی مانند آسپارتام و آسه سلوفام پتاسیم و قندهای رژیمی مانند سوربیتول و مالتیتول تولید می گردند.

▪ شکلات تیره یا تلخ: شکلاتی است که بدون شیر تهیه می شود. گاهی به آن، شکلات ساده هم می گویند و اغلب در تهیه آن، ۳۵ درصد کاکائو به کار می رود.

▪ شکلات شیری: در تهیه آن، شیر هم به کار رفته است. در درست کردن آن، ۲۵ درصد کاکائو استفاده شده است.

▪ شکلات کم شیرین: نوعی شکلات است که برای تهیه غذاها به کار می رود. مقدار شکر آن هم کم است.

▪ شکلات سفید: شکلاتی است که در تهیه آن، تنها از چربی دانه کاکائو، نه خود آن، استفاده می شود.

با تغییر در مواد اضافه شده می توان انواع گوناگون و متنوعی از شکلات ها با طعم و بوهای متفاوت ایجاد کرد که بی شک شما می توانید در این تنوع گسترده طعم مورد علاقه خود را پیدا کنید. در شکلات های تخته ای از مغز میوه جات مثل گردو، فندق، بادام زمینی و. . . استفاده می شود. گاهی عسل، کارامل، مربا، کشمش یا مویز هم در تهیه شکلات به کار می رود. شکلات یکی از معروف ترین اسنک ها در همه جای دنیاست.

کرال: کرال یک شکلات واقعی است که از کره کاکائو ۱۰۰ درصد خالص تهیه شده است. در تولید شکلات کرال، از شکلات بلژیکی بلکولاد استفاده می شود. بلکولاد یکی از تولیدکننده های شکلات واقعی در اروپا است که در تولید محصولات خود به جای استفاده از روغن های جانشین، از کره کاکائو ۱۰۰ درصد خالص استفاده می کند. بلکولاد معتبرترین گواهینامه تضمین کیفیت EFSIS اروپا را داراست. ساختار خاص تری گلیسریدهای موجود در کره کاکائو سبب می شود تا مصرف شکلات تولید شده از کره کاکائو ۱۰۰ درصد خالص حتی در مقادیر بالا، برخلاف روغن های جانشین به طور مستقیم تاثیری در افزایش کلسترول خون نداشته باشد.

کاکائو یکی از منابع شناخته شده تامین آنتی اکسیدان بدن است. استفاده از بهترین انواع پودر کاکائو در تهیه شکلات های کرال موجب می شود تا با خوردن شکلات های تلخ و شیری، آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن خود را تامین نمایید. مطابق تحقیقات به عمل آمده، آنتی اکسیدان موجود در شکلات تلخ می تواند باعث جلوگیری از لخته شدن خون در عروق، کاهش فشار خون و کمک به حفظ سلامتی و شادابی پوست شود. همچنین مصرف شکلات های شیری و سفید کرال به عنوان یک منبع غذایی سرشار از پروتئین به خانم های باردار، کودکان و نوجوانی که در سنین رشد هستند، توصیه می شود.

کره کاکائو: کره کاکائو از دانه های کاکائو تهیه و تولید می شود.

کره کاکائو علاوه بر مصرف زیاد خوراکی که در انواع و اقسام شکلات ها و شیرینی ها و موادغذایی مورد استفاده قرار می گیرد، مصارف پزشکی داشته و در تولید لوازم آرایشی مورد استفاده است. کره کاکائو در درمان لکه های پوستی مفید بوده، خاصیت ضدآفتاب دارد، پوست را در برابر خشکی محافظت و از چین و چروک پیشگیری کرده و از افتادگی پوست جلوگیری می کند.

درباره شکلات:  سوئیسی ها بیشتر از همه شکلات می خورند

شکلات یکی از پرطرفدارترین و متنوع ترین خوراکی های دنیا محسوب می شود. انواع شکلات های مغزدار و با انواع اسانس ها شکلات را به یکی از محبوب ترین چاشنی های دنیا تبدیل کرده است. به عنوان مثال، مردم آمریکا هر سال ۱/۴ میلیارد کیلو شکلات مصرف می کنند که سهم هر فرد حدود۵/۲ کیلوگرم است. همچنین ۱۵ درصد زنان هر روز شکلات مصرف می کنند. در میان کشورهای جهان هم کشور سوییس با میانگین۱۰/۱ کیلوگرم برای هر فرد در سال رتبه نخست مصرف شکلات را دارد.

درباره شکلات:  تنوع!
احتمالا شکلات محبوب ترین خوراکی در سراسر جهان است. این ماده غذایی، منبعی است که به سرعت می تواند انرژی را به بدن ما برساند. شکلات با بیش از ۵۰۰ ترکیب گوناگون تولید می شود که طعم های مختلفی دارند. تعداد این ترکیبات، دوبرابر تعداد ترکیباتی است که از توت فرنگی یا وانیل به دست می آیند.

 

درباره شکلات:  تولید فراوان، مصرف سرسام آور
به طور میانگین در هر سال بیشتر از ۶۰۰ هزار تن دانه کاکائو در سراسر جهان به مصرف می رسد. به گزارش برترین ها مصرف کنندگان در هر سال به طور متوسط بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار صرف خریدن شکلات می کنند. همچنین تولیدکنندگان شکلات هر سال حدود ۴۰ درصد از بادام ها و ۲۰ درصد از بادام زمینی های موجود در جهان را به مصرف تولید انواع شکلات می رسانند زیرا شکلات های مغزدار طرفداران فراوانی در جهان دارند.

 

درباره شکلات:  فرآیند تولید شکلات
در کارخانه شکلات و کاکائوسازی، دانه های کاکائو را طی مراحل زیر به شکلات، پودر و کره کاکائو تبدیل می نمایند:
انتخاب گونه؛
تمیزکردن و شستشوی دانه ها (Bean Cleaning)؛
تخمیر دانه؛
بو دادن (Roasting)؛
جداکردن پوسته از دانه (Winnowing)؛
آسیاب کردن دانه (Milling)؛
جدا کردن پودر کاکائو از کره کاکائو؛
مخلوط کردن مواد اولیه؛
یکنواخت کردن و کاهش اندازه ذرات در مخلوط مواد اولیه؛
حذف اسید استیک و ایجاد تغییرات مطلوب در ویسکوزیته، رنگ، اندازه ذرات؛
تمپرینگ (Tempering)؛
قالب گیری شکلات؛

 

درباره شکلات:  انواع مراسم شکلاتی
حدود ۳۰۰۰ سال پیش، قبایلی که در جنوب مکزیک زندگی می کردند، شکلات را در هر زمانی می خوردند. مایایی های شکلات مایع را در هر مناسبتی، ازجمله نامزدی، ازدواج، غسل تعمید و حتی در مراسم تدفین می نوشیدند. مردمان تمدن های مایا و آزتک معتقد بودند که دانه های کاکائو از بهشت می آیند و در نتیجه برای کسی که آنها را بخورد قدرت و خردمندی به ارمغان خواهند آورد. آزتک ها کاکائو را با فلفل قرمز، آرد ذرت و قارچ های توهم زا مخلوط می کردند و جوشانده تلخی از آن به دست می آوردند.

 

درباره شکلات:  دلار، یورو، دانه کاکائو
دانه های کاکائو در دوران باستان آنقدر ارشمند بودند که مکزیکی ها و مایایی های باستان و کمی بعد، مردمان تمدن های آزتک و تولتک، آن را به عنوان واحد پول در خرید و فروش های کوچک به کار می بردند. مثلا قیمت یک گوجه فرنگی بزرگ، یک دانه کاکائو بود و یک خرگوش معادل ۱۰ و یک بره معادل ۱۰۰ دانه کاکائو ارزش داشت. مالیات هایی که در هنگام فتح قلمروهای جدید گرفته می شدند همه بر حسب دانه های کاکائویی بود که در کیسه های حاوی ۲۴ هزار دانه رد و بدل می شدند.

 

 

درباره شکلات:  شکلات در فرهنگ

نام لاتین شکلات به معنی، غذای خدایان است و در فرهنگ مسیحی، بخشی از خوراکی‌های عید پاک محسوب می‌شود. شکلات‌‌های عید پاک به شکل خرگوش و تخم مرغ ساخته می‌شوند. در ایران، اولین کارخانه شکلات سازی، ۶۰ سال پیش در تبریز افتتاح شد اما در حال حاضر کارخانه‌های بسیاری مشغول تهیه شکلات در مدل‌های مختلف هستند. هر چند شکلات جایگاهی در سنت‌های ایرانی ندارد اما امروز خوراکی پرطرفداری در میان ایرانیان است.

 

درباره شکلات:  شکلات در ایران

تولید و مصرف شکلات در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. اولین کارخانه شکلات سازی در ایران حدود ۶۰ سال پیش توسط دو برادر در تبریز راه‌اندازی شد. محصول این کارخانه تا مدت‌ها فقط آب نبات و تافی برای بچه‌ها بود؛ که بعدها به اسم داداش برادر شناخته شد و امروزه با نام آیدین مشغول به فعالیت می‌باشد این کارخانه و کارخانه‌های متعددی که بعد از آن بوجود آمدند، بتدریج دامنه فعالیت خود را گسترش دادند و انواع دیگری از محصولات را تولید کردند. در دهه‌های اخیر این شرکت‌ها بطرف تولید شکلات‌های تخته‌ای و لقمه‌ای در قالب مجلسی حرکت کرده‌اند. بطوری که امروزه انواع تافی، کارامل، کرم کاکائو، کارولین و ترافی وشکلات‌های مغزدار، فانتزی، تلخ و روشن در اشکال مختلف با بسته‌بندی‌های مناسب تولید می‌کنند. از فناوری پیشرفته در زمینه استفاده از دانه‌های روغنی کاکائو برخوردارند و برخی از آن‌ها در سال‌های اخیر به عنوان واحدهای تولیدکننده یا صادر کنند نمونه انتخاب شده و جوایزی هم دریافت داشته‌اند.

امروزه حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه حدود تن میلیون تن شیرینی و شکلات در ایران فعالیت دارند. اما حجم تولید آن‌ها حدود ۵۰ درصد ظرفیت آن‌هاست و حدود ۲۰ درصد از آنچه تولید می‌کنند به خارج صادر می‌شود. صادرات شکلات ایرانی در دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته‌است.

 

درباره شکلات:  بسته بندی
شکلات باید در بسته های تمیز، صاف و بدون بو قرر داده شود که جنس آن ممکن است از قلع، پلاستیک به جزء P.V.C، کاغذ مومی، کاغذ آلومینیومی و یا سلولزی به نحوی که از نفوذ به داخل محصول جلوگیری شود انتخاب شود.
بعضی از واحدهای بسته بندی شده شکلات باید در جعبه های مقوایی و یا کارتن های تمیز و عاری از بو به دقت بسته بندی شوند تا رطوبت و گرد و خاک به داخل آن نفوذ نکند و در مورد استفاده از مواد بسته بندی چاپی، سطح چاپ نشده در تماس با فرآورده نباشد.
استفاده از P.V.C برای بسته بندی مجاز نمی باشد. عرضه تعدادی از واحدهای شکلات در بسته بندی های ثانوی مقوایی، پلاستیکی، شیشه ای و قوطی فلزی به شرط دارابودن بسته بندی اولیه ممکن است.

 

درباره شکلات:  پیشنهاد

شکلات تلخ برای سلامتی مفید در نظر گرفته شده‌است و حتی خوردن هر روز بخش کوچکی از شکلات تلخ در سالم نگه داشتن قلب و کاهش کلسترول بد کمک می‌کند.

شکلات تلخ نیز منبع خوبی از انرژی است و به دلیل آن گسترش می‌یابد به آرامی به خون و سطح انسولین را افزایش نمی‌دهد. (در واقع، شاخص قند خون شکلات تلخ در تنها ۲۲ تخمین زده شده‌است) بنابراین، آن را فراهم می‌کند انرژی پایدار است ایده‌آل برای فعالیت‌های استقامتی و نیز دوره‌های آموزشی با وزنه است.

اگر شما شکلات تلخ را دوست ندارید، با یک شکلات خفیف با میزان کاکائوی ۴۵–۵۵٪ شروع کنید. شکلات شیرین طعمی مانند شیر شکلات دارد و بیش از حد تلخ نیست! اگر شما بیشتر ماجرا جو هستید، می‌توانید کاکائو شکلات ۱۰۰٪ یا بدون شکر را تجربه کنید.

تشکیل لکه‌های سفید یا چربی شکوفه شکلات با توجه به جدایی بخشی از چربی موجود در شکلات است. اگر چه بر جنبه زیبایی شناسی شکلات اثر دارد ولی خوردن آن اشکالی ندارد. این عیب به گرما و رطوبت ارتباط دارد. شکلات را در جای خشک و خنک و عاری از بو ذخیره کنید.

سعی کنید تا جای ممکن از شکلات شیری استفاده نکنید و به جای آن از شکلات تلخ استفاده کنید. چون شکلات شیری دقیقا برعکس شکلات تلخ خواص مفیدی برای بدن انسان ندارد و باعث افزایش وزن، قند خون، کالری، کلسترول و … می‌شود و برای بدن انسان مضر می‌باشد.

برخی از مارک‌های عالی را امتحان کنید: میشل Cluizel, Wedel, Domori, Amedei, Valrhona, Neuhaus, Marcolini, Lindt, Felchlin, Guittard, Scharffen برگر، سانتاندر، ماداگاسکار، وایس، ال ری، تئو، Bonnat, Pralus, Kaoka, Castelain, Slitti, Dagoba، سبز و سیاه، و Ghirardelli.

 

کلیدواژه:

گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات|درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| نوشته های جدید آپ کادو|

در مورد شکلات

در مورد شکلات | همه چیز در مورد شکلات

 

 

شکلات به خوراکی‌های مشتق از کاکائو گفته می‌شود. این ماده غذایی پر طرفدار و انرژی زا، بطور معمول از ترکیب شیر، شکر، کره کاکائو و پودر کاکائو با نسبت‌های متفاوت تولید می‌شود.

کمتر کسی پیدا می شود که از خوردن شکلات لذت نبرد. این ماده غذایی پرخاصیت و خوشمزه، زمانی فقط در آمریکای مرکزی و جنوبی و جود داشت و بسیار مردم جهان آن را نمی شناختند. البته شکلات به شکلی که می شناسیم در طبیعت وجود ندارد، بلکه آن را از دانه های بسیار تلخ کاکائو فرآوری می کنند و محصول شیرینی را که می شناسیم از آن به دست می آورند.

امروزه شکلات یکی از پرطرفدارترن خوراکی‌های دنیاست که با تنوع چشمگیر و حجم زیاد در سراسر دنیا تولید می‌شود. ماده اصلی تمام شکلات‌ها، پودر کاکائو است که از میوه درختان کاکائو تهیه می‌شود. برای تهیه شکلات، عموما پودر کاکائو با شیر و شکر مخلوط می‌شود. کارخانه‌های تولید شکلات از انواع میوه تازه و خشکبار مثل گردو، فندق و… برای تنوع بخشیدن به محصولات‌شان استفاده می‌کنند.

شکلات یکی از پرطرفدارترین و متنوع ترین خوراکی های دنیا محسوب می شود که انواع مغزدار و حاوی اسانس، شکلات را به یکی از محبوب ترین چاشنی های دنیا تبدیل کرده است. به عنوان مثال مردم آمریکا سالیانه حدود ۱/۴ میلیارد کیلو شکلات مصرف می کنند که سهم هر فرد به طور تقریبی ۵/۲ کیلوگرم می شود.این در حالی است که حدود ۱۵ درصد زنان هر روز شکلات مصرف می کنند. در میان کشورهای جهان نیز کشور سوئیس با میانگین ۱/۱ کیلوگرم برای هر فرد در سال، رتبه نخست مصرف شکلات را دارد.
شکلات در واقع نوعی سیستم کلوئیدی است که در آن فاز مایع را کره کاکائو و فاز پراکنده را ذرات پودر کاکائو و شکر تشکیل می دهند. از شکلات مایع در صنایع غذایی به اشکال مختلف استفاده می شود.
درخت کاکائو بومی کشورهای آفریقای غربی، برزیل، ونزوئلا، ساحل عاج، غنا، نیجریه، آمریکای مرکزی و سیلان و دارای ارتفاعی حدود ۸ متر است.
درخت کاکائو در برابر نور خورشید بسیار حساس بوده و از لحاظ اکولوژیکی شرایط خاصی برای رویش و کشت آن لازم است، ضمن آنکه در کنار درخت موز و گیاهان جذب کننده ازت، بهتر رشد می کند.
غلاف کاکائو بیضوی یا کروی است و حدود ۲۰ سانتی متر طول و ۸ سانتی متر قطر دارد.
دارای پوسته ای سخت و چرمی است که داخل آن پنج خانه وجود دارد و در هر خانه ۵ تا ۱۲ دانه کاکائو قرار دارد.
طول دانه کاکائو حدود ۲ سانتی متر است و حدود ۱۴% وزن آن را پوسته و ۸۶% باقیمانده را مغز دانه تشکیل می دهد.
دانه در مرحله اول برداشت حدود ۶۰% رطوبت دارد که لازم است این مقدار به حدود ۸% برسد، زیرا رطوبت بالاتر از این مقدار، موجب کپک زدن دانه ها خواهد شد.

شکلات یکی از پر مصرف ترین مواد خوردنی جهان است. کافی است در نظر آوریم که در اروپا سالانه میلیاردها دلار شکلات مصرف می شود. اروپایی ها به طور متوسط سالانه ۹ کیلو شکلات می خورند، این رقم در اروپا به بیش از ۲ میلیون تن در سال می رسد. شکلات در واقع نوعی سیستم کلوئیدی است که در آن فاز مایع را کره کاکائو و فاز پراکنده را ذرات پودر کاکائو و شکر تشکیل می دهند. شکلات به دلیل داشتن سه ماده کافئین، تئو برومین ، وفیتل استیل آمین محرک ملایم بوده و موجب احساس شعف و ارامش بخشی می گردد. شکلات نه تنها یکی از اجزای اصلی مورد استفاده در قنادی است ، بلکه طعم لذت بخش آن باعث شده که در شیرینی سازی ، بستنی سازی و سایر فرآورده های غذائی مورد استفاده قرار گیرد. شکلات را به اشکال مختلف از قبیل آشامیدنی ، شربت ، طعم دهنده ، پوشش یا شیرینی مورد استفاده قرار می دهند .

شکلات مخلوطی از دانه های برشته ی کاکائو و ذرات فوق العاده ریز شکر  یا بدون کره کاکائو می باشد. کره کاکائو چربی است که به طور طبیعی در دانه کاکائو وجود داشته و بسته به محل رویش و درجه رسیدن دانه تا ۵۸ درصد نیز بالغ گردد. دانه کاکائو حاوی بیش از ۴۰۰ ترکیب است در میان این ترکیبات می توان از چربی کاکائو، پروتئین ، نشاسته فیبر خام کافئین و تئوبرومین (که هر دو محرک می باشند) نام برد. دانه کاکائو همچنین حاوی تیرآمین و فنیل اتیل آمین می باشد که هر دو این مواد باعث هوشیاری بیشتر می شود. طبق تعریف هیچ محصولی را نمی توان شکلات نامید مگر اینکه کره کاکائو چربی عمده موجود در آن باشد. این قانون در انگلستان و قاره اروپا به طور یکسانی عمل می شود. سایر کشورها قوانین خاص خود را دارند. در فلات قاره اروپا کره کاکائو تنها چربی مجاز است. در انگلستان تعریف قانونی شکلات عبارتست از محصولی که حد اقل ۱۸ درصد کره کاکائو داشته باشد و مقدار چربی گیاهی آن بیشتر از ۵ درصد نبوده و حد اقل ۳۵ درصد از مواد جامد آن از انواع مواد جامد کاکائو باشد که از این مقدار نیز حد اقل مواد جامد بدون چربی کاکائو باید ۱۴درصد باشد.

در مورد شکلات:  کاکائو، مادر شکلات است. درخت کاکائو، درخت همیشه سبزی است که ارتفاع آن از ۸ متر بیشتر نمی‌شود و در مناطق استوایی می‌روید. این درختان در درمای بین ۲۱ تا ۳۲ درجه رشد می‌کنند و طاقت هوای کمتر از ۱۵ درجه را ندارند. درخت کاکائو با میوه‌های زردش، بومی سرزمین‌های استوایی آمریکای جنوبی است اما در حال حاضر ۲ سوم مصرف کاکائو جهان در کشورهای آفریقای غربی تولید می‌شود. ساحل عاج و غنا، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکلات هستند. بعد از چیدن میوه تازه کاکائو، دانه‌های کاکائو از آن خارج و خشک می‌شوند. دانه خشک شده، بوداده و در نهایت پودری می‌شود که در تهیه شکلات، کیک شکلاتی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

در مورد شکلات:  ادکلنی که در دهان آب می شود
در حالت عادی، عمر مفید شکلات های معمولی در دمای اتاق حدود یک سال است اما در فریزر می توان آن را به مدتی نامحدود نگهداری کرد. نقطه ذوب کره کاکائو که نوعی چربی است که از فشرده کردن دانه های سرخ شده کاکائو گرفته می شود اندکی کمتر از دمای بدن انسان است و به همین علت است که وقتی تکه ای شکلات را درون دهان می گذاریم بلافاصله ذوب می شود. کره کاکائو همچنین به عنوان کرمی برای ماساژدادن بدن هم به کار می رود. از شکلات همچنین در تولید عطریات هم استفاده می شود زیرا این ماده، بوی غلیظی دارد، درست مانند نان تازه پخته شده یا قهوه دم کرده.

 

در مورد شکلات:  تاریخچه شکلات

کاکائو بومی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیک است و حداقل به مدت سه هزار سال در این منطقه کشت می‌شده‌است. مدارک باستان‌شناسی حاکی از کشت و استفاده خوراکی از این ماده در هندوراس در حدود ۱۱۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. شکلات در قسمت آمریکای مرکزی، نوعی کالای لوکس محسوب می‌شد و از دانه‌های کاکائو هم به عنوان پول استفاده می‌کردند. درگذشته شکلات بیشتر در نوشیدنی‌های شکلاتی کاربرد داشته‌است. شوکولیک: به فرد عاشق شکلات، شوکولیک گفته می‌شود. اولین بار، فاتحان اسپانیایی کاکائو را برای نشان دادن به پادشاه و ملکه اسپانیا از آمریکا به اروپا آوردند؛ و خیلی زود، این ماده جزو مواد غذایی قاره اروپا گردید. آن زمان از شکلات تنها در انواع نوشیدنی‌ها استفاده می‌شد که البته مقداری شکر به نوشیدنی اضافه می‌کردند تا تلخی آن گرفته شود. تا قرن ۱۷، شکلات در اروپا، ماده غذایی گران‌قیمتی محسوب می‌شد که تنها ثروتمندان از آن استفاده می‌کردند.

در سال ۱۸۲۸میلادی، هلندی‌ها روشی اختراع کردند که طی آن، چربی دانه‌های کاکائو را می‌گرفتند و از آن، کره کاکائو تهیه می‌کردند. از باقی‌مانده دانه کاکائو هم پودر کاکائو تهیه نمودند. همچنین طی روشی دیگر، شکلات را قلیایی نموده و به این ترتیب، مزه تلخ آن را از بین می‌بردند. از آن زمان بود که شکلات‌ها به شکل امروزی تهیه شد. گفته شده که جوزف فرای، اولین کسی بود که در سال ۱۸۴۷م، شکلات‌های امروزی را عرضه نمود که به راحتی قابل خوردن باشند.

با وجود پیشرفت‌هایی که در صنعت شکلات انجام شد، شکلات محبوبیت فراگیر خود را مرهون جنگ جهانی اول است. در طول این جنگ، این ماده غذایی به عنوان جیره غذایی سربازان به کار گرفته شد و سربازان پس از بازگشت از جنگ، بهترین مبلغ آن بودند. به این ترتیب تا سال ۱۹۳۰ حدود ۴۰ هزار نوع شکلات گوناگون تولید شد.

شکلات از درخت تئوبروما تهیه می گیرد. تئوبروما یک کلمه یونانی به معنای غذای خدایان است. مصرف شکلات به ۱۵۰۰ سال پیش باز می گردد که برای نخستین بار قوم مایا در آمریکای مرکزی و متعاقب آن آزتک ها در مکزیک کنونی، اقدام به تولید شکلات و مصرف آن کردند.
قبایل مایا در سال ۵۰۰ میلادی در مکانی که امروزه جنوب کشور مکزیک است، زندگی می کردند. سرخپوستان مایا مردمانی با اصل و نصب و باستانی بودند که نوادگانشان همچنن در آمریکای جنوبی زندگی می کنند. آنها نخستین کسانی بودند که لذت طعم کاکائو را کشف کردند.
مایاها دانه های کاکائو را درو می کردند و در سرزمین های پست مورد نظرشان به عنوان اولین کشت درختی، پرورش می دادند و از دانه های برشته کاکائو، آب و کمی ادویه یک نوشیدنی تهیه می کردند که مهمترین نوشیدنی این مردمان بود.
آنها از دانه کاکائو در داد و ستد استفاده می کردند و در عوض لباس و اسب می گرفتند.
سرخپوستان مایا نخستین کسانی بودند که لذت طعم کاکائو را کشف کردند
دومین گروهی که مشتاق مصرف کاکائو بودند، آزتک بودند. قوم باستانی آزتک که ساکنان اولیه مکزیک بشمار می آیند، درخت کاکائو را ستایش می کردند.
محل زندگی آزتک ها خشک بود و آنها قادر به پرورش کاکائو نبودند، در نتیجه دانه های آن را از طریق داد و ستد و یا از طریق جنگ ها و یا به صورت غنائم جنگی به دست می آوردند و از آن به عنوان پول برای داد و ستد استفاده می کردند.
بعدها شکلات مایع به عنوان یک نوشیدنی اشرافی وارد اسپانیا شد.
حدودا یک قرن طول کشید تا شکلات در تمام اروپا پخش شد. اسپانیایی ها این نوشیدنی را بنا به ذائقه خود تغییر دادند و فهمیدند بهتر است که گرم خورده شود اما چون دانه های کاکائو غنیمت آنها بود، از گسترش آن جلوگیری کردند و توانستند حدود صد سال کاکائو را در انحصار خود قرار دهند و شیوه تولید آن را مانند یک راز از سایر نقاط جهان به خصوص اروپا، پنهان نگه دارند.
بالاخره یک ایتالیایی انحصار مالکیت اسپانیایی را در قاره آمریکا شکست و به آن سرزمین سفر کرد. او با سفر به مناطق زندگی بومیان آمریکا به نحوه کاشت کاکائو و تهیه نوشیدنی شکلات پی برد و در بازگشت آن را به کشور ایتالیا آورد.

دانشمندان با آنالیز ظروف غذای انسانهائی که ۲۶۰۰ سال قبل زندگی می کردند به این نتیجه رسیدند که انسان ها از آن تاریخ شکلات مصرف می نمودند. البته مردم در آن زمان نوعی مایع شکلات را مصرف می کردند. مردم مکزیک از کاکائو نوشابه ای درست می کردند که مورد علاقه آزتک ها یا سلاطین و اشراف مکزیک در آمریکای مرکزی بود.

شکلات در دمای اتاق به حالت جامد می باشد ولی به محض قرار گرفتن در دهان ذوب می گردد دلیل این خاصیت وجود نوعی چربی در ترکیب شکلات است که « کره کاکائو» نامیده می شود. کره کاکائو در دما هایی زیر ۲۵ درجه سانتیگراد جامد است و به هنگام تهیه شکلات با کاکائو و شکر ترکیب می گردد. نقطه ذوب این چربی تقریبأ برابر با دمای بدن است و به همین دلیل هنگامی که با سایر اجزا تشکیل دهنده شکلات مخلوط می شود ف باعث می گردد که ترکیب جدید به محض قرار کرفتن در درجه حرارت دهان تبدیل به یک مایع نرم و مطبوع شود. علاوه بر این شکلات دارای طعم بسیار دلچسب و شیرینی است که اکثر مردم آن را می پسندند. نکته جالب توجه این است که در ابتدا شکلات تنهابه صورت یک نوشیدنی پر چربی و نامطلوب مصرف می شد ولی به مرور تا حد چشمگیای توسعه و گسترش یافت ، که شاید این خود یکی از رموز تاریخ باشد. سه ناحیه عمده برای کشت کاکائو وجود دارد. افریقای غربی ، اسیای جنوب غربی و امریکای جنوبی. کاکائویی که هم اکنون در کشور های مختلف موجود است در عرض ۲۰ سال گذشته به دلیل تغییرات محیطی ماندد حشرات و بیماریها دچار تحولات زیای گردیده است. باهایا در برزیل ف یکی از عمده ترین نواحی کشت کاکائو بود به طوری که در سال ۱۹۸۰ ، ۴۰۰۰۰۰ تن تولید داشت اما هم اکنون این میزان تولید به کمتر از نصف رسیده و قسمت عمده درختان، توسط بیماری « جاروی جادوگر» صدمه دیدند. یعنی به جای آنکه این منطقه یک صادر کننده عمده باشدف هم اکنون می تواند نیاز داخلی خود را تأمین کند.

نام درخت کاکائو در زبان یونانی به مفهوم «غذای خدایان» و در اعتقاد آنان این درخت نشانه «سلامت و قدرت» بود. سرخپوستان آمریکا پودر کاکائو را با شیره انگور یا عسل می آمیختند و با آن نوشیدنی لذیذی می ساختند. بعدها اروپاییان برای درمان بعضی از بیماری ها آن را به کار می بردند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید تا اواخر قرن ۱۷ میلادی، شکلات یا کاکائو، ماده غذایی گران قیمتی در اروپا بود که فقط ثروتمندان سلطنتی از آن استفاده می کردند. در آمریکای مرکزی نیز شکلات کالایی لوکس محسوب می شد و مردم از دانه های کاکائو به جای پول استفاده می کردند. اولین بار کریستف کلمب کاکائو را از آمریکا به اروپا آورد تا به ملکه اسپانیا نشان دهد.

در آن زمان از شکلات در انواع نوشیدنی ها استفاده می شد و برای گرفتن تلخی آن مقداری شکر به آن اضافه می کردند. در قرن ۱۶ کاکائو به اروپا رفت و نخستین فروشگاه شکلات فروشی لندن توسط یک مرد فرانسوی گشایش یافت اما شکلات مغزدار، داستان خود را دارد؛ یک بار هنگامی که دوک پراسلین در تدارک یک مهمانی بزرگ به سر می برد، یک پسر بچه شیطان، پنهان از چشم آشپز، مشتی بادام در ظرف آردها ریخت. هرچند آن روز گوش پسربچه کشیده شد اما دسر مخصوص بادام به مذاق مهمانان دوک، خوش آمد. از آن پس، شکلات های مغزدار، تغییرات بسیاری یافت و شیطنت آن پسربچه گمنام موجب شد نام دوک در نام اختصاری این شکلات ها به نام (پرالین) برای همیشه ثبت شود. در سال ۱۸۲۸، هلندی ها روشی اختراع کردند که طی آن چربی دانه های کاکائو گرفته می شد و از آن «کره کاکائو» تهیه می گردید و از باقی مانده آن نیز «پودر کاکائو» تهیه می شد.

گفته می شود جوزف فرای اولین کسی بود که در سال ۱۸۴۷ میلادی شکلات را به شکل امروزی روانه بازار کرد و برای اینکه قیمت شکلات کمی پایین بیاید به چربی کاکائو، چربی های دیگری هم افزود. پس از شکلات های مغزدار در قرن نوزدهم، نخستین شکلات های شیری در سوییس ساخته شد. شکلات هایی که مدتی بعد معلوم شد بیشتر به مذاق ساکنان اروپای شرقی خوش می آید. اسپانیا کهن ترین سرزمین شکلات است. پس از آن آلمان به عنوان سرآمد مصرف شکلات قرار گرفت که آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پشت سر آن قرار می گرفتند.

 

در مورد شکلات:   شکلات اختراع می کند
عامل اصلی اختراع فرهای مایکروویو درواقع شکلات بود. ماجرا از این قرار است که دانشمندان تلاش می کردند با استفاده از امواج مایکروویو، آشکارگر و رادارهای بهتری بسازند. در خلال جنگ جهانی دوم بود که دانشمندان تلاش کردند دستگاهی به نام مگنترون را که به همین منظور ساخته شده بود آزمایش کنند. در یکی از این آزمایشگاه ها، دانشمندی به نام پرسی اسپنسر در حالی که یک بسته شکلات در جیبش بود از جلو دستگاه گذشت. او متوجه شد که در لحظه عبور از جلو دستگاه، شکلات درون جیب او آب شد. به این ترتیب به این فکر افتاد که از مگنترون برای درست کردن غذا استفاده کند. او ابتدا با دانه های ذرت آزمایش کرد و نتیجه مثبت بود. سپس به سراغ درست کردن تخم مرغ رفت که بلافاصله منفجر شد و روی صورت او پاشید.

 

در مورد شکلات:  افتتاح نخستین کافه شکلات
در سال ۱۶۴۶ میلادی شکلات به‌ آلمان رسید و سرانجام توسط یک دکتر انگلیسی که به آمریکای مرکزی سفر کرده بود، در سال ۱۶۵۰ میلادی به انگلیس هم راه پیدا کرد.
دکتر انگلیسی که “سر هنس سوان” نام داشت، متوجه ارزش غذایی بالای کاکائو شد و برای نخستین بار دستور تهیه نوشیدنی شکلاتی را نوشت که به آن شیر افزوده شده بود، اما به ندرتدر بین مردم رواج یافت تا بالاخره در سال ۱۶۵۷میلادی نخستین خانه شکلات یا همان کفاه شکلات توسط یک فرد فرانسوی در لندن افتتاح شد و برای نخستین بار شکلات در تبلیغات راه یافت.
در این خانه شکلات یا کافه نوشیدنی شکلات ارایه می شد و همچنین مشتری ها می توانستند مواد لازم برای تهیه این نوشیدین را خریداری کنند. به سرعت این خانه شکلات گسترش یافت و جای خود را به مکان های بسیار لوکسی داد که مردم در آن می توانستند در کنار چشیدن طعم تلخ شکلات، در مورد مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با دوستان خود گفتگو کنند.
در سال ۱۶۹۳ میلادی مشهورترن خانه شکلات “Whites chocolatehouse” افتتاح شد و در اواخر قرن هجدهم خانه های شکلات جای خود را به کلوپ های بسیار لوکس داد که پذیرای نجیب زادگان بود.

 

در مورد شکلات:  طرحی نو برای قالب گیری شکلات
در حدود سال ۱۸۰۰ میلادی اولین شکلات های کاکائویی با اختراع تکنیک های قالب گیری به بازار آمد. با استفاده از آسیاب های مکانیکی به راحتی دانه های درخت کاکائو له و پودر نرمی از آن تهیه می کردند. با گرم کردن و ریختن این پودر در قالب اولیه شکلات کاکائو تولید شد.
در سال ۱۸۲۵ یک هلندی به نام کنرادوان هوتر موفق شد که از دانه های کاکائو کره بگیرد که آن را کره کوکوآ (Cocoa) نامید. به این ترتیب یک قدم بزرگ دیگر در صنعت شکلات سازی برداشته شد.

 

در مورد شکلات:  مهاجرت شکلات
نخستین کسانی که محصولات شکلاتی را صادر کردند، راهبه های مکزکیی بودند که این کار را در سده ۱۷۰۰ میلادی برای دریافت کمک های خیرخواهانه انجام دادند. به گزارش برترین ها اروپایی ها نخستین بار هنگامی که کریستف کلمب دانه های کاکائو را در سال ۱۵۰۲ از جزایر کارائیب با خود به اروپا برد با آن اشنا شدند. سپس دریانوردان اسپانیایی از سال ۱۵۲۸ آغاز به حمل این دانه ها به اروپا کردند. امروزه شکلات سازان آمریکایی ۷۵۰ میلیون لیتر را برای تولید شکلات مصرف می کنند کها ین مقدار به تنهایی از مجموع شیری که برای تولید پنیر و بستنی در آن کشور به کار می رود بیشتر است. درواقع آمریکایی ها نیمی از تمام شکلات هایی را که در جهان تولید می شود می خورند، یعنی حدود ۴/۱ میلیارد کیلوگرم شکلات در هر سال که می شود حدود ۵/۵ کیلوگرم در ازای هر نفر.

 

تولید انبوه آغاز شد
به گزارش برترین ها نخستین کارخانه شکلات سازی آمریکا در سال ۱۷۶۵ میلادی با نام والتر بیکر شروع به کار کرد. پودر کاکائو نخستین بار در سال ۱۸۲۸ ساخته شد. میلتون هرشی ۱۹ ساله، در سال ۱۸۷۱ یک شکلات فروشی در فیلادلفیا باز کرد و سرانجام به تولید انبوه شکلات در آمریکا رسید به طوری که به او لقب «هنری فورد صنعت شکلات» را دادند. اکنون شرکت هرشی، قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت شکلات سازی در آمریکا است. دنیل پیتر سوئیسی پس از هشت سال تحقیق و تجربه، در سال ۱۸۷۵ موفق شد شکلات شیری بسازد. او نخستین محصولاتش را به همسایه خود، هنری نستله فروخت.

 

در مورد شکلات:  شکلات به عنوان یک ماده غذایی

شکلات زمانی ماده تجملاتی محسوب می شد ولی هنگامی که در مصرف آن میانه روی شود به یک غذای مفید و قوی تبدیل می شود. هم اکنون شکلات تقریباً به عنوان یک فرآورده غذایی ضروری محسوب می شود. شکلات یک شیرینی بسیار خوشایند و دلپذیر و پذیرش سایر مواد غذایی را افزایش می دهد.
شکلات به عنوان یک ماده ضروری بوده و برای نیروهای مسلح یک جیره غذایی اضطراری محسوب می شود. یک پوند شکلات (gr 59/453 ) در حدود ۲۵۱۵۵ کیلو کالری انرژی را تأمین می نماید.

 

در مورد شکلات:  ارزش غذایی شکلات
شکلات ماده غذایی بی ضرری است. اگر کسی بخواهد با خوردن شکلات خودکشی کند، باید دست کم ۱۱ کیلو از آن را بخورد. همچنین هیچ نوع ایجاد حساسیتی در شکلات دیده نشده است. خوردن شکلات پیش از هر وعده غذایی می تواند اشتها را از بین ببرد و در نتیجه برای کسانی که رژیم می گیرند کمک خوبی است. خوردن شکلات، هورمونی به نام سروتین را در بدن آزاد می کند که باعث می شود شخص احساس آرامش و خوشحالی کند. برخلاف باورهای عمومی،میزان کافئین در شکلات اصلا زیاد نیست به طوری که مقدار کافئین موجود در ۱۰ بسته شکلات با یک فنجان قهوه، برابری می کند. مصرف شکلات برای سگ سانان مهلک است زیرا تئوبرومین موجود در آن که برای انسان بی ضرر است می تواند روی سیستم عصبی سگ ها اثر بگذارد و ب اعث حمله های صرعی در آنها شود و در نهایت آنها را از پا درآورد.

در گذشته تصور می شد شکلات برای سلامت انسان ضرر دارد، اما گزارشات و تحقیقات اخیر نشان می دهد شکلات نه تنها برای سلامت بد نیست، بلکه در مواردی برای بیماری های قلبی و دیگر بیمرای ها هم مفید است. البته در مصرف شکلات باید اعتدال را رعایت کرد؛ زیرا مصرف بیش از اندازه شکلات نیز می تواند مشکل ساز باشد.
شکلات حاوی یبش از ۳۰۰ نوع ماده شیمیایی مانند فلاونوئیدها، فلاوانول، کاتشین، منیزیم، آهن، موادمحرک دهنده عصبی (تئوبرومین و کافئین)، کلسیم، ریبوفلاوین، تیامین و ویتامین است.
همچنین در اثر خوردن شکلات، هورمونی به نام آندورفین در بدن آزاد می شود که احساس شادی را در مصرف کننده به دنبال دارد.
کاکائو دارای مواد چربی و پرکالری است و اگر بعد از غذا به خصوص مواد غذایی سنگین و پرچرب مصرف شود، دستگاه هاضمه را به زحمت می اندازد. دانه کاکائو دارای ۵۰ درصد چربی است.
کره کاکائو سفت، رنگ آن سفید مایل به زرد، برق و با بوی شکلاتی است.
کاکائو دارای دو درصد نئوبرومین و کافئین است که مصرف آن برای تقویت اعصاب کسانی که کارهای فکری می کنند، مفید است.
گرچه بسیاری از مردم بدون توجه به خواص کاکائو و فقط به علت طعم مطبوعش آن را مصرف می کنند، اما اعتقاد به خواص دارویی کاکائو از دیرباز رایج بوده است.
براساس تحقیقات جدید مشخص شده کاکائو حاوی فلاونوئیدهاست (مقدار فلاونوئیدها به نوع دانه های کاکائو و فرآیند شکلات سازی بستگی دارد و در انواع شکلات متفاوت است). این ترکیبات که منشاء گیاهی دارند، حاوی آنتی اکسیدان ها هستند.
آنتی اکسیدان ها تاثیر عمده ای در کاهش فشار خون و تسهیل گردش خون دارند. مواد آنتی اکسیدان، موادی هستند که با از بین بردن رادیکال های آزاد موجود در خون قادرند از بروز انواع سرطان ها و نیز بیماری های قلبی و عروقی و تصلب شرایین جلوگیری کنند.

نوع سیاه معروف به شکلات تلخ آن به دلیل وجود آنتی‌اکسیدان جلوی تولید رادیکال‌های آزاد را می‌گیرد و بنابراین مفیدتر است. همچنین مصرف این ماده به راحتی از پوکی استخوان پیشگیری کرده و سرعت پیشرفت آن را کاهش می‌دهد.[۷] مصرف شکلات برای سگ‌ها، گربه‌ها و اسب‌ها مضر است و همچون سم در بدن آن‌ها عمل می‌کند.

 

در مورد شکلات:  ترکیب شکلات

پروتئین ۴۸ درصد ، چربی ها ۵/۳۲ درصد ، کربوهیدرات ها ۵/۵۹ درصد ، تئوبرومین ۲۵/۱ درصد.
همانطور که بیان گردید مشکلات یک ماده مغذی است ، برای مثال یک قطعه کوچک ۱۰۰ گرمی شکلات شیری حاوی حدود ۹ گرم پروتئین و ۲۲۰۰ میلی گرم کلسیم است که به ترتیب یک هشتم و یک دوم مقادیر توصیه شده را برای یک فرد نسبتاً فعال دارد. همچنین یک هشتم نیاز انرژی و ۱۵-۰ درصد آهن ، تیامین و ریبو فلاوین مقادیر توصیه شده را تأمین می نماید .
رایج ترین پودر هایی که در شکلات سازی به کار می روند ، عبارتند ازشیر خشک کم چربی و شیر خشک پر چربی . هنگامی که از شیر خشک کم چربی استفاده می شود، چربی شیر به طور جدا گانه در مراحل بعدی شکلات سازی اضافه می گردد ، در نتیجه اجزاء شیری شکلاتها در استفاده از هر دو نوع شیر خشک ، یکسان خواهد بود ولی با این وجود طعم ، بافت و خواص روانی متفاوت خواهند بود . این امر تا حدودی به علت تفاوت گرما دهی در حین خشک کردن و نیز وجود حالات متفاوت چربی می باشد. در شیر کم چری و شیر پر چربی ، تمامی چربی آزاد است تا با اجزاء دیگر و کره کاکائو واکنش نشان دهد . حال آنکه بسیاری از شیر خشکهای پر چرب دارای نوعی چربی با پیوندهای قوی می باشند.

شکلات مخلوطی از دانه های برشته کاکائو و ذرات فوق العاده ریز شکر با یا بدون کره کاکائو است.
کره کاکائو، چربی است که به طور طبیعی در دانه کاکائو وجود داشته و بسته به محل رویش و درجه رسیدن دانه می تواند تا ۵۸% نیز برسد.
دانه کاکائو حاوی بیش از ۴۰۰ ترکیب است. در میان این ترکیبات می توان از فیبر خام، نمک های مصرفی، کافئین، تئوبرومین (که هردو محرک می باشند) و نشاسته نام برد.
این دو ترکیب در طعم تلخ کاکائو نیز نقش دارند.دانه کاکائو همچنین حاوی تیرآمین و فتیل اتیل آمین می باشد که هر دوی این مواد باعث هوشیاری بیشتر می شود.

شکلات تلخ حاوی موادمعدنی زیادی بوده و به دلیل افزایش هورمون های سروتونین و آندورفین در مغز، باعث خلق مثبت می شود.***

 

در مورد شکلات:  خواص شکلات

شکلات به دلیل کالری بالایی که دارد همیشه با تبلیغات منفی همراه بوده است. هر ۱۰۰ گرم شکلات شیری، ۵۴۰ کالری دارد اما اگر شکلات خالص را جایگزین شکلات شیری بکنید می‌توانید از خواص شکلات بهره مند شوید. شکلات تلخ سرشار از مواد معدنی چون پتاسیم، زینک، سلنیوم است که بدن به آنها احتیاج دارد. شکلات و کاهش سطح کلسترول خون: براساس مقاله‌ای که در مجله تغذیه منتشر شده، شکلات کلسترول خون را پایین می‌آورد. شکلات و تقویت حافظه: خوردن شکلات مانع از بین حافظه می‌شود. تحقیقات دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد، خوردن ۲ فنجان شکلات داغ مغز را سالم نگه می‌دارد و از زوال عقل جلوگیری می‌کند. در تحقیقات بیشتر مشخص شده، شکلات هم‌چنین از آسیب دیدن اعصابی که منجر به آلزایمر می‌شوند هم خودداری می‌کند. شکلات و کاهش احتمال بیماری قلبی: براساس مقاله‌ای که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، خوردن شکلات احتمال بیماری قلبی را تا یک سوم کاهش می‌دهد. پژوهشگران کانادایی، تحقیقی را روی ۵۰ هزار نفر انجام دادند که نشان داد، کسانی که شکلات می‌خورند ۲۲ درصد کمتر در معرض حمله قلبی قرار می‌گیرند. شکلات و کاهش اشتها: اگر ۲۰ دقیقه قبل از غذا شکلات بخورید، هورمونی در بدن ترشح می‌شود که باعث می‌شود مغز فرمان سیری بدهد و در نتیجه اشتهای شما از بین می‌رود. شکلات و حال خوب: خوردن شکلات استرس را کاهش می‌دهد و باعث ایجاد احساس خوشحالی در فرد می‌شود.

 

 

در مورد شکلات: شکلات و سلامتی

در گذشته تصور می شد که شکلات برای سلامت انسان ضرر دارد اما گزارش ها و تحقیقات اخیر نشان می دهد شکلات نه تنها برای سلامت بد نیست، بلکه در مواردی برای بیماری های قلبی و دیگر بیماری ها هم مفید است. تحقیقات دانشمندان کانادایی نشان می دهد افرادی که در طول هفته شکلات کاکائوی تلخ مصرف می کنند کمتر در معرض خطر سکته و مرگ ناشی از سکته قرار خواهند داشت. مطالعه روی ۵۰ هزار داوطلب نشان داد افرادی که در طول هفته کاکائوی تلخ مصرف می کنند ۲۲ درصد کمتر از دیگر افراد در معرض خطر سکته قرار دارند و افرادی که دچار این اختلال شده اند، اما شکلات مصرف می کنند ۴۶ درصد کمتر از سایرین در معرض خطر مرگ ناشی از سکته قرار دارند. محققان دانشگاه تورنتو دلیل این پدیده را وجود مقادیر زیادی آنتی اکسید فلاونویید در شکلات کاکائوی تلخ می دانند.

مطالعه دیگری نیز نشان داد ۱۱۶۹ نفر که در هفته ۵۰ گرم کاکائو می خوردند ۴۶درصد کمتر از افرادی که این شکلات را نمی خوردند در معرض خطر مرگ ناشی از سکته قرار دارند. با این وجود به دلیل این که مصرف بیش از حد شکلات می تواند منجر به چاقی در افراد شود و چاقی نیز یکی از عوامل تهدیدکننده سلامتی به شمار می رود، دانشمندان قصد دارند مطالعات بیشتری را به منظور رد یا اثبات تاثیر آن روی بروز سکته انجام دهند. همچنین نتایج یک تحقیق جدید دیگر نشان می دهد کاکائوی تلخ از پوست در برابر تاثیرات پیرکننده نور خورشید محافظت می کند.

دانشمندان در پژوهش جدیدی دریافتند اثرات نور خورشید که می تواند باعث ایجاد چین و چروک و پیری در پوست شود، با مصرف کاکائوی تلخ کاهش می یابد. دانشمندان هم چنین تاکید کردند، مصرف روزانه کاکائوی تلخ خطر ابتلا به سرطان پوست را نیز کاهش می دهد. در این گزارش تاکید شده است که تاثیرات فوق فقط مربوط به کاکائوی تلخ می شود، نه کاکائوی معمولی. بنابراین باید در مصرف شکلات اعتدال را رعایت کرد زیرا مصرف بیش از اندازه شکلات نیز می تواند مشکل ساز باشد. شکلات حاوی بیش از ۳۰۰ نوع ماده شیمیایی است که به برخی از ترکیبات مفید و موثر آن بر حفظ سلامت اشاره می کنیم.

فلا ونویید: شکلات دارای گروهی از ترکیبات با خاصیت آنتی اکسیدانی به نام فلاونویید است که در میوه ها، سبزی ها و چای نیز وجود دارد. مواد آنتی اکسیدان، موادی هستند که مانع از آسیب به قلب وعروق می شوند و خطر ابتلا به سرطان را هم کاهش می دهند. مقدار فلاونویید به نوع دانه های کاکائو و فرآیند شکلات سازی بستگی دارد و در انواع شکلات یکسان نیست. برای مثال در شکلات شیری به دلیل اضافه کردن شیر به کاکائوی جامد، این آنتی اکسیدان خاصیت خود را از دست می دهد. در شکلات سفید نیز فلاونویید وجود ندارد. زیرا در این شکلات از شهد شکلات استفاده نمی شود. در واقع، طبق برخی تحقیقات، شکلات تیره شکلات سالم تری است. در این شکلات چون کاکائوی بیشتری به کار رفته است در نتیجه مقدار بیشتری فلانویید وجود دارد که مقدار این آنتی اکسیدان در انواع دیگر بسیار کمتر است. در ضمن در بعضی از روش های شکلات سازی مانند روش هلندی مقدار فلاونویید به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

 • فلا وانول: شکلات دارای یک ترکیب طبیعی دیگر نیز هست که فلاوانول نام دارد. فلاوانول یک ترکیب بسیار مفید در شکلات است اما به دلیل تلخ مزه بودن این ترکیب، شرکت های شکلات سازی در پی از بین بردن این مزه برای محبوب کردن شکلات هستند و به همین دلیل فلاوانول به عنوان یک ماده مفید در اغلب شکلات های جدید وجود ندارد البته به تازگی و به دنبال علاقه روزافزون برخی افراد به تجربه طعم تلخ، این مواد در شکلات حفظ می شود و میزان آن برحسب درصد تلخی روی بسته ها درج می شود. فلاوانول می تواند از بیماری قلبی و عروقی جلوگیری کند و خطر ابتلا به بعضی از سرطان ها را کاهش دهد. در ضمن، فلاوانول می تواند از بروز دیابت، فشارخون و حتی زوال عقل جلوگیری کند.
 • منیزیم: بسیاری از خانم ها ابراز می کنند که قبل از شروع عادت ماهیانه میل عجیبی به خوردن شکلات دارند. این مساله می تواند به دلیل وجود منیزیم در شکلات باشد. کمبود منیزیم باعث بروز برخی ناراحتی ها در دوران پیش از قاعدگی می شود.

 

▪ مواد محرک دستگاه عصبی: شکلات دارای برخی از مواد محرک دستگاه عصبی مرکزی هم هست. برای مثال شکلات به میزان اندکی کافئین دارد که روی هوشیاری انسان اندکی تاثیر می گذارد، مانند اثری که ما از قهوه می شناسیم. شکلات با اثری که روی مغز می گذارد، موجب ایجاد احساس خوبی در فرد می شود. با این همه کسانی که سابقه سردردهای میگرنی دارند یا به دلیل حساسیت به محرک ها نباید از مواد غذایی حاوی آنها استفاده کنند بهتر است در مصرف شکلات اعتدال داشته باشند.

▪ سایر ترکیبات: در ضمن، شکلات دارای مقدار زیادی چربی است اما این چربی موجب بالارفتن کلسترول خون نمی شود و برای بدن انسان ضرر ندارد. همچنین مقدار کالری موجود در شکلات از بسیاری از مواد دیگر بیشتر است که اتفاقا نیمی از این انرژی از چربی شکلات تامین می شود. برای مثال یک تکه سیب فقط ۵۷ کالری انرژی دارد در حالی که همین مقدار شکلات بیش از ۱۰۰۰ کالری انرژی دارد. بنابراین، برخلاف عقیده بعضی از شرکت های شکلات سازی که مدعی هستند شکلات برای کاهش وزن مناسب است، برای افرادی که وزن بالایی دارند، توصیه نمی شود. همچنین مصرف شکلات مانند دیگر مواد قندی برای بیماران دیابتی خطرساز است. با تمام فوایدی که برای شکلات ذکر می شود کارشناسان معتقدند شکلات نمی تواند غذای کاملا سالمی باشد و سلامتی مواد غذایی دیگر مانند میوه ها و سبزی ها به مراتب بیشتر از شکلات است اما مصرف هوشمندانه و متعادل شکلات می تواند تنوعی در برنامه غذایی ایجاد کند.

مصرف شکلات برای سگ ها و دیگر حیوانات کوچک جثه و همچنین برای اسب ها مضر است و همچون سم در بدن آنها عمل می کند. این بدان دلیل است که شکلات، حاوی موادی است که بدن این جانوران قادر به هضم آنها نمی باشد. اگر به این دسته از حیوانات شکلات دهیم، ممکن است دچار حالت غش، حملات قلبی، خون ریزی داخلی و در نهایت مرگ شوند.

در مورد شکلات:  دانه کاکائو حاوی بیش از ۴۰۰ ترکیب است که برخی از آن موجب تقویت هوشیاری می شود

چندین سال بعد، رودلف لینت، کره کاکائو را به شکلات اضافه کرد تا نرم تر شود. حتما می دانید کره کاکائو در دمای ۳۷ درجه که برابر با دمای بدن است آب می شود و به همین دلیل وقتی کاکائو را در دهان می گذاریم، آب می شود.
در سال ۱۸۷۵ در کشور سوئیس بود که با بکار بردن شیر در ساخت شکلات، شکلات های نرم تر و شیرین تر از شکلات های کاکائویی تولید و به صورت شکلات های منجمد کنونی که شکلات های شیری است، به بازار اارئه شد زیرا پودر شیر خیلی بهتر از شیر مایع با کاکائو مخلوط می شد.
شکلات از جمله موادغذایی است که تا مدتها شخص را زنده نگه می دارد مثلا اگر شما در جزیره ای متروک گرفتار شده باشید و هیچ غذایی هم در دسترس شما نباشد، تنها کافی است چند جعبه بزرگ شکلات داشته باشید تا از گرسنگی نمیرید.

 

در مورد شکلات:  از شکلات سفید تا شکلا ت تیره

در صنعت، شکلات را این گونه تعریف می کنند. مخلوط بخش جامد دانه کاکائو با چربی شکلات که البته برخلاف طعمی که ما می شناسیم، تلخ است. شکلات دارای انواع گوناگونی است که هرکدام دارای طعم و ویژگی های خاص خود هستند. شکلات‌ها معمولاً با شیر ترکیب شده و وارد بازار می‌گردند. هر قدر درصد شکلات استفاده شده بیشتر باشد شکلات سیاه‌تر و تلخ‌تر می‌شود. شکلات‌ها از ۱۰٪ (شکلات سفید) تا ۹۹٪ (دارک چاکلت یا شکلات تلخ) درجه‌بندی می‌شوند. معمولاً اسانس نعنا، پرتقال، موز، توت فرنگی و… را برای طعم دادن به شکلات اضافه می‌کنند.

در شکلات‌های تخته‌ای از مغز میوه جات مثل، گردو، فندق، بادام زمینی و… استفاده می‌شود. گاهی عسل، کارامل، مربا، کشمش یا شراب هم در تهیه شکلات به کار می‌رود. شکلات یکی از معروف‌ترین اسنک‌ها در همه جای دنیاست.

یکی از افزودنی‌های نامطلوب که باعث کاهش قیمت شکلات می‌شود، موم پارافین است. شکلات‌های دارای این افزودنی در دمای بدن به سرعت ذوب نمی‌شوند و از این روش قابل شناسایی می‌باشند.

شکلات به صورت مایع یا جامد در دسترس مردم است. میزان نرمی و سفتی شکلات به حرارتی بستگی دارد که در کارخانه می‌بیند. شکلات شیرینی که به طور عمومی رواج دارد، از ترکیب پودر کاکائو با شیر و شکر درست می‌شود. میزان شیرینی شکلات به میزان ترکیب این مواد بستگی دارد. برای تهیه شکلات شیری، از ۲۰ تا ۲۵ درصد پودر کاکائو استفاده می‌شود. در تهیه شکلات سفید، پودر کاکائو مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به جای آن از روغن کاکائو، شیر و شکر استفاده می‌شود. شکلات خالص یا تلخ از پودر کاکائو به تنهایی تهیه می‌شود و هر چند محققان می‌گویند شکلات‌های شیری محبوب هم خاصیت دارند اما بیشتر خواصی که محققان برای شکلات شناسایی کرده‌اند مربوط به شکلات تلخ تا خالص است.

شکلات، ماده غذایی مشهوری در سراسر دنیاست که انواع و اشکال بسیار متنوعی دارد. معمولاً با تغییر در میزان مواد تشکیل دهنده ی شکلات ها، انواع متفاوتی از آن را ایجاد می نمایند.

 • شکلات تیره: شکلاتی که بدون شیر تهیه می شود. گاهی به آن، شکلات ساده هم می گویند. معمولاً در تهیه آن، ۳۵ درصد کاکائو به کار می رود.
 • شکلات شیری: در تهیه آن، شیر هم به کار رفته است. در درست کردن آن ، ۲۵ درصد کاکائو استفاده شده است.
 • شکلات کم شیرین: نوعی شکلات است که برای تهیه غذاها به کار می رود. مقدار شکر آن هم کم می باشد.
 • شکلات سفید: شکلاتی است که در تهیه آن، تنها از چربی دانه کاکائو، نه خود آن، استفاده می شود.

معمولاً اسانس نعنا، پرتقال، موز، توت فرنگی و… را برای طعم دادن به شکلات اضافه می کنند.

در شکلات های تخته ای از مغز میوه جات مثل، گردو، فندق، بادام زمینی و… استفاده می شود. گاهی عسل، کارامل، مربا، کشمش یا مویز هم در تهیه شکلات به کار می رود.

• شکلات ساده (شکلات تیره)
شکلات ساده بدون شیر تهیه می شود و حاوی مقادیر متغیر کاکائو، شکر، کره کاکائو (احتمالا تا ۵% معادل کره کاکائو) لسیتین و طعم وانیل است. حداقل مواد جامد خشک کاکائو در آن ۳۰% می باشد که حداقل ۱۲% آن مواد جامد کاکائوی خشک بدون چربی است. بهترین شکلات تیره دارای ۶۰ تا ۷۰ درصد کاکائوی جامد است.
• شکلات شیر
شکلات شیر حاوی تمام مواد متشکله ساده به اضافه پودر شیر خام کامل یا پودر شیر خام چربی گرفته شده و چربی کره است.

• شکلات Couverture یا شکلات روکش
حاوی حداقل ۳۱% کره کاکائو و حداقل ۵/۲% مواد جامد کاکائوی خشک بدون چربی می باشد.
این نوع شکلات ها معمولا از نوع شکلات ساده یا شکلات شیری می باشند که در مورد شکلات ساده باید حاوی حداقل ۳۱ درصد کره کاکائو و برای شکلات شیری باید دارای حداقل ۳۱ درصد چربی کل باشد.

• شکلات تیره (تلخ)
خواص آنتی اکسیدان شکلات سیاه به مراتب مرغوب تر از شکلات شیری است. بنابراین کیفیت ماندگاری شکلات های سفید نسبت به شکلات های سیاه کمتر است.
همچنین برای بسته بندی آنها باید از پوشش های کدر استفاده کرد تا مانع عبور نور شود؛ زیرا نور به سرعت سبب تجزیه چربی شیر موجود در شکلات می شود.
شکلات تلخ حاوی فلاونوئید است که گروهی از آنتی اکسیدان ها می باشد که در مواد غذایی مختلفی چون چای و انواع میوه ها و سبزی ها یافت می شود.
طبق استاندارد ملی ایران در ترکیب این نوع شکلات، میزان مواد جامد بدون چربی کاکائو حداقل ۱۸ درصد و میزان کره کاکائو حداقل ۲۲ درصد می باشد.
شکلات تلخ با خواص بسیاری همراه است. این ماده غذایی کلسترول بد خون را کاهش داده، فشار خون بالا را تنظیم کرده و جریان خون در سرخرگ ها را افزایش می دهد. شکلات تلخ حاوی موادمعدنی زیادی از جمله کلسیم، منیزیم و آندورفین در مغز باعث خلق مثبت می شود، علاوه بر این شادابی و سلامت پوست را هم به دنبال دارد.

• شکلات سفید
هر محصولی که ظاهر سفید رنگ داشته، حاوی هیچ ماده رنگی نبوده، از کره استخراج شده و از کاکائو، ساکارز و شیر یا جامدات شیر که حاوی حداقل ۲۰% کره کاکائو و حداقل ۱۴% مواد جامد شیر باشد که چربی شیر آن حداقل ۵/۳% و میزان ساکارز آن حداکثر ۵۵% باشد؛ شکلات سفید نامیده می شود.

• شکلات روکش شیری (Couverture milk chocolate)
حداقل ۳۱% آن چربی می باشد.

• شکلات های بدون قند
در حال حاضر، قندها در کشورهایی که میزان مصرف بالایی از آن دارند به عنوان عامل برخی از بیماری های شایع شناخته شده است.
بیماری های قلبی و عروق کرونر، دیابت، سنگ های صفراوی کلیه، بعضی انواع سرطان و حتی ناهنجاری های رفتاری به طریقی به مصرف زیاد قند مرتبط شناخته شده است.
مصرف موادغذایی پرقند، یکی از عوامل مهم فساد دندانها است. قند ساکارز مسبب اصلی است؛ زیرا بیشتر مصرف می گردد، اما قند گلوکز، فروکتوز و لاکتوز هرسه به یک اندازه در فساد دندانها نقش دارند.
آگاهی از این موضوع که مصرف زیاد موادقندی یا مواد غذایی شیرین باعث اضافه وزن یا چاقی در افراد می گردد و همچنین افزایش سطح بهداشت و سلامت جامعه و آگاهی های تغذیه ای باعث شده تا امروز میزان تقاضا برای محصولات کم کالری و فرآوردده های قندی افزایش پیدا کند.
این محصولات به وسیله قندهای مصنوعی مانند آسپارتام و آسه سلوفام پتاسیم و قندهای رژیمی مانند سوربیتول و مالتیتول تولید می گردند.

▪ شکلات تیره یا تلخ: شکلاتی است که بدون شیر تهیه می شود. گاهی به آن، شکلات ساده هم می گویند و اغلب در تهیه آن، ۳۵ درصد کاکائو به کار می رود.

▪ شکلات شیری: در تهیه آن، شیر هم به کار رفته است. در درست کردن آن، ۲۵ درصد کاکائو استفاده شده است.

▪ شکلات کم شیرین: نوعی شکلات است که برای تهیه غذاها به کار می رود. مقدار شکر آن هم کم است.

▪ شکلات سفید: شکلاتی است که در تهیه آن، تنها از چربی دانه کاکائو، نه خود آن، استفاده می شود.

با تغییر در مواد اضافه شده می توان انواع گوناگون و متنوعی از شکلات ها با طعم و بوهای متفاوت ایجاد کرد که بی شک شما می توانید در این تنوع گسترده طعم مورد علاقه خود را پیدا کنید. در شکلات های تخته ای از مغز میوه جات مثل گردو، فندق، بادام زمینی و. . . استفاده می شود. گاهی عسل، کارامل، مربا، کشمش یا مویز هم در تهیه شکلات به کار می رود. شکلات یکی از معروف ترین اسنک ها در همه جای دنیاست.

کرال: کرال یک شکلات واقعی است که از کره کاکائو ۱۰۰ درصد خالص تهیه شده است. در تولید شکلات کرال، از شکلات بلژیکی بلکولاد استفاده می شود. بلکولاد یکی از تولیدکننده های شکلات واقعی در اروپا است که در تولید محصولات خود به جای استفاده از روغن های جانشین، از کره کاکائو ۱۰۰ درصد خالص استفاده می کند. بلکولاد معتبرترین گواهینامه تضمین کیفیت EFSIS اروپا را داراست. ساختار خاص تری گلیسریدهای موجود در کره کاکائو سبب می شود تا مصرف شکلات تولید شده از کره کاکائو ۱۰۰ درصد خالص حتی در مقادیر بالا، برخلاف روغن های جانشین به طور مستقیم تاثیری در افزایش کلسترول خون نداشته باشد.

کاکائو یکی از منابع شناخته شده تامین آنتی اکسیدان بدن است. استفاده از بهترین انواع پودر کاکائو در تهیه شکلات های کرال موجب می شود تا با خوردن شکلات های تلخ و شیری، آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن خود را تامین نمایید. مطابق تحقیقات به عمل آمده، آنتی اکسیدان موجود در شکلات تلخ می تواند باعث جلوگیری از لخته شدن خون در عروق، کاهش فشار خون و کمک به حفظ سلامتی و شادابی پوست شود. همچنین مصرف شکلات های شیری و سفید کرال به عنوان یک منبع غذایی سرشار از پروتئین به خانم های باردار، کودکان و نوجوانی که در سنین رشد هستند، توصیه می شود.

کره کاکائو: کره کاکائو از دانه های کاکائو تهیه و تولید می شود.

کره کاکائو علاوه بر مصرف زیاد خوراکی که در انواع و اقسام شکلات ها و شیرینی ها و موادغذایی مورد استفاده قرار می گیرد، مصارف پزشکی داشته و در تولید لوازم آرایشی مورد استفاده است. کره کاکائو در درمان لکه های پوستی مفید بوده، خاصیت ضدآفتاب دارد، پوست را در برابر خشکی محافظت و از چین و چروک پیشگیری کرده و از افتادگی پوست جلوگیری می کند.

در مورد شکلات:  سوئیسی ها بیشتر از همه شکلات می خورند

شکلات یکی از پرطرفدارترین و متنوع ترین خوراکی های دنیا محسوب می شود. انواع شکلات های مغزدار و با انواع اسانس ها شکلات را به یکی از محبوب ترین چاشنی های دنیا تبدیل کرده است. به عنوان مثال، مردم آمریکا هر سال ۱/۴ میلیارد کیلو شکلات مصرف می کنند که سهم هر فرد حدود۵/۲ کیلوگرم است. همچنین ۱۵ درصد زنان هر روز شکلات مصرف می کنند. در میان کشورهای جهان هم کشور سوییس با میانگین۱۰/۱ کیلوگرم برای هر فرد در سال رتبه نخست مصرف شکلات را دارد.

در مورد شکلات:  تنوع!
احتمالا شکلات محبوب ترین خوراکی در سراسر جهان است. این ماده غذایی، منبعی است که به سرعت می تواند انرژی را به بدن ما برساند. شکلات با بیش از ۵۰۰ ترکیب گوناگون تولید می شود که طعم های مختلفی دارند. تعداد این ترکیبات، دوبرابر تعداد ترکیباتی است که از توت فرنگی یا وانیل به دست می آیند.

 

در مورد شکلات:  تولید فراوان، مصرف سرسام آور
به طور میانگین در هر سال بیشتر از ۶۰۰ هزار تن دانه کاکائو در سراسر جهان به مصرف می رسد. به گزارش برترین ها مصرف کنندگان در هر سال به طور متوسط بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار صرف خریدن شکلات می کنند. همچنین تولیدکنندگان شکلات هر سال حدود ۴۰ درصد از بادام ها و ۲۰ درصد از بادام زمینی های موجود در جهان را به مصرف تولید انواع شکلات می رسانند زیرا شکلات های مغزدار طرفداران فراوانی در جهان دارند.

 

در مورد شکلات:  فرآیند تولید شکلات
در کارخانه شکلات و کاکائوسازی، دانه های کاکائو را طی مراحل زیر به شکلات، پودر و کره کاکائو تبدیل می نمایند:
انتخاب گونه؛
تمیزکردن و شستشوی دانه ها (Bean Cleaning)؛
تخمیر دانه؛
بو دادن (Roasting)؛
جداکردن پوسته از دانه (Winnowing)؛
آسیاب کردن دانه (Milling)؛
جدا کردن پودر کاکائو از کره کاکائو؛
مخلوط کردن مواد اولیه؛
یکنواخت کردن و کاهش اندازه ذرات در مخلوط مواد اولیه؛
حذف اسید استیک و ایجاد تغییرات مطلوب در ویسکوزیته، رنگ، اندازه ذرات؛
تمپرینگ (Tempering)؛
قالب گیری شکلات؛

 

در مورد شکلات:  انواع مراسم شکلاتی
حدود ۳۰۰۰ سال پیش، قبایلی که در جنوب مکزیک زندگی می کردند، شکلات را در هر زمانی می خوردند. مایایی های شکلات مایع را در هر مناسبتی، ازجمله نامزدی، ازدواج، غسل تعمید و حتی در مراسم تدفین می نوشیدند. مردمان تمدن های مایا و آزتک معتقد بودند که دانه های کاکائو از بهشت می آیند و در نتیجه برای کسی که آنها را بخورد قدرت و خردمندی به ارمغان خواهند آورد. آزتک ها کاکائو را با فلفل قرمز، آرد ذرت و قارچ های توهم زا مخلوط می کردند و جوشانده تلخی از آن به دست می آوردند.

 

در مورد شکلات:  دلار، یورو، دانه کاکائو
دانه های کاکائو در دوران باستان آنقدر ارشمند بودند که مکزیکی ها و مایایی های باستان و کمی بعد، مردمان تمدن های آزتک و تولتک، آن را به عنوان واحد پول در خرید و فروش های کوچک به کار می بردند. مثلا قیمت یک گوجه فرنگی بزرگ، یک دانه کاکائو بود و یک خرگوش معادل ۱۰ و یک بره معادل ۱۰۰ دانه کاکائو ارزش داشت. مالیات هایی که در هنگام فتح قلمروهای جدید گرفته می شدند همه بر حسب دانه های کاکائویی بود که در کیسه های حاوی ۲۴ هزار دانه رد و بدل می شدند.

 

 

در مورد شکلات:  شکلات در فرهنگ

نام لاتین شکلات به معنی، غذای خدایان است و در فرهنگ مسیحی، بخشی از خوراکی‌های عید پاک محسوب می‌شود. شکلات‌‌های عید پاک به شکل خرگوش و تخم مرغ ساخته می‌شوند. در ایران، اولین کارخانه شکلات سازی، ۶۰ سال پیش در تبریز افتتاح شد اما در حال حاضر کارخانه‌های بسیاری مشغول تهیه شکلات در مدل‌های مختلف هستند. هر چند شکلات جایگاهی در سنت‌های ایرانی ندارد اما امروز خوراکی پرطرفداری در میان ایرانیان است.

 

در مورد شکلات:  شکلات در ایران

تولید و مصرف شکلات در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. اولین کارخانه شکلات سازی در ایران حدود ۶۰ سال پیش توسط دو برادر در تبریز راه‌اندازی شد. محصول این کارخانه تا مدت‌ها فقط آب نبات و تافی برای بچه‌ها بود؛ که بعدها به اسم داداش برادر شناخته شد و امروزه با نام آیدین مشغول به فعالیت می‌باشد این کارخانه و کارخانه‌های متعددی که بعد از آن بوجود آمدند، بتدریج دامنه فعالیت خود را گسترش دادند و انواع دیگری از محصولات را تولید کردند. در دهه‌های اخیر این شرکت‌ها بطرف تولید شکلات‌های تخته‌ای و لقمه‌ای در قالب مجلسی حرکت کرده‌اند. بطوری که امروزه انواع تافی، کارامل، کرم کاکائو، کارولین و ترافی وشکلات‌های مغزدار، فانتزی، تلخ و روشن در اشکال مختلف با بسته‌بندی‌های مناسب تولید می‌کنند. از فناوری پیشرفته در زمینه استفاده از دانه‌های روغنی کاکائو برخوردارند و برخی از آن‌ها در سال‌های اخیر به عنوان واحدهای تولیدکننده یا صادر کنند نمونه انتخاب شده و جوایزی هم دریافت داشته‌اند.

امروزه حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه حدود تن میلیون تن شیرینی و شکلات در ایران فعالیت دارند. اما حجم تولید آن‌ها حدود ۵۰ درصد ظرفیت آن‌هاست و حدود ۲۰ درصد از آنچه تولید می‌کنند به خارج صادر می‌شود. صادرات شکلات ایرانی در دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته‌است.

 

در مورد شکلات:  بسته بندی
شکلات باید در بسته های تمیز، صاف و بدون بو قرر داده شود که جنس آن ممکن است از قلع، پلاستیک به جزء P.V.C، کاغذ مومی، کاغذ آلومینیومی و یا سلولزی به نحوی که از نفوذ به داخل محصول جلوگیری شود انتخاب شود.
بعضی از واحدهای بسته بندی شده شکلات باید در جعبه های مقوایی و یا کارتن های تمیز و عاری از بو به دقت بسته بندی شوند تا رطوبت و گرد و خاک به داخل آن نفوذ نکند و در مورد استفاده از مواد بسته بندی چاپی، سطح چاپ نشده در تماس با فرآورده نباشد.
استفاده از P.V.C برای بسته بندی مجاز نمی باشد. عرضه تعدادی از واحدهای شکلات در بسته بندی های ثانوی مقوایی، پلاستیکی، شیشه ای و قوطی فلزی به شرط دارابودن بسته بندی اولیه ممکن است.

 

در مورد شکلات:  پیشنهاد

شکلات تلخ برای سلامتی مفید در نظر گرفته شده‌است و حتی خوردن هر روز بخش کوچکی از شکلات تلخ در سالم نگه داشتن قلب و کاهش کلسترول بد کمک می‌کند.

شکلات تلخ نیز منبع خوبی از انرژی است و به دلیل آن گسترش می‌یابد به آرامی به خون و سطح انسولین را افزایش نمی‌دهد. (در واقع، شاخص قند خون شکلات تلخ در تنها ۲۲ تخمین زده شده‌است) بنابراین، آن را فراهم می‌کند انرژی پایدار است ایده‌آل برای فعالیت‌های استقامتی و نیز دوره‌های آموزشی با وزنه است.

اگر شما شکلات تلخ را دوست ندارید، با یک شکلات خفیف با میزان کاکائوی ۴۵–۵۵٪ شروع کنید. شکلات شیرین طعمی مانند شیر شکلات دارد و بیش از حد تلخ نیست! اگر شما بیشتر ماجرا جو هستید، می‌توانید کاکائو شکلات ۱۰۰٪ یا بدون شکر را تجربه کنید.

تشکیل لکه‌های سفید یا چربی شکوفه شکلات با توجه به جدایی بخشی از چربی موجود در شکلات است. اگر چه بر جنبه زیبایی شناسی شکلات اثر دارد ولی خوردن آن اشکالی ندارد. این عیب به گرما و رطوبت ارتباط دارد. شکلات را در جای خشک و خنک و عاری از بو ذخیره کنید.

سعی کنید تا جای ممکن از شکلات شیری استفاده نکنید و به جای آن از شکلات تلخ استفاده کنید. چون شکلات شیری دقیقا برعکس شکلات تلخ خواص مفیدی برای بدن انسان ندارد و باعث افزایش وزن، قند خون، کالری، کلسترول و … می‌شود و برای بدن انسان مضر می‌باشد.

برخی از مارک‌های عالی را امتحان کنید: میشل Cluizel, Wedel, Domori, Amedei, Valrhona, Neuhaus, Marcolini, Lindt, Felchlin, Guittard, Scharffen برگر، سانتاندر، ماداگاسکار، وایس، ال ری، تئو، Bonnat, Pralus, Kaoka, Castelain, Slitti, Dagoba، سبز و سیاه، و Ghirardelli.

 

کلیدواژه:

گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات| در مورد شکلات|

برندهای معروف شکلات: معروفترینها و بهترینها

برندهای معروف شکلات

امروز از برند مواد غذایی موفق برای شما می نویسیم. هر برند موفق شکلات  یک درمان جهانی است! مردم در سراسر جهان عطر شکلات را دوست دارند. از یک دختر جوان تا یک زن بزرگتر، عشق به شکلات تمام نمی شود. شکلات باعث یک درمان شگفت انگیز یا یک هدیه عاشقانه می شود. مهم نیست که  چه مناسبتی باشد، همیشه لذت بردن از شکلات مورد علاقه شما است. برند موفق شکلات مورد علاقه شما چیست؟ کدام برند های شکلاتی بهترین هستند؟

مردمان مناطق مختلف جهان، طعم های متفاوتی را می پسندند اما شکلات ماده ای است که طعم ثابتی دارد و مورد پسند همگان است. اگر می خواهید بدانید که محبوب ترین شکلات های جهان کدامند و در کدام کشورها قرار دارند، با ما همراه باشید.

 

Toblerone (توبلرون)

شکلات‌های تابلرون در سال ۱۹۰۸ در سوئیس توسط تئودور تابلر طراحی شد. تابلر به همراه پسرعموی خود امیل باومن شکلات‌های شیری خاصی را طراحی کردند که بابادام و عسل ترکیب شده بودند. آن‌ها این شکلات‌ها را از همان ابتدا به شکل مثلثی ساختند که نمادی از کوه ماترهورن مابین مرزهای سوئیس و ایتالیا بود.

Toblerone در سوئیس به عنوان یک شکلات مناسب سلطنتی شروع شد. امروزه برند شکلات Toblerone در سراسر جهان گسترش یافته است. طرفداران شکلات Toblerone عاشق منش های متمایزی هستند که از این شکلات ساخته شده است. هر کدام یک بسته کامل کاکائو، بادام و عسل را کاملا با هم مخلوط می کند که خوشمزه به نظر می رسد به نظر می رسد. در حال حاضر، در طعم های مختلف از جمله ساده، میوه ای و آجیلی و لانه زنبوری ارائه شده است.

 

Guylian (گویلین) یک برند موفق شکلات

برند شکلات گویلین در بلژیک تولید شده است. در حال حاضر، این شکلات معروف در بیش از ۴۰ کشور جهان عرضه می شود. Guylian برای ساخت ویفر های کاکائو دست ساز، شناخته شده است. به علاوه، اسباب بازی شکلات در برند شرکت Guylian شناخته شده است. همچنین عنوان سال ۲۰۰۵ برای بزرگترین تخم مرغ عید مسیحیت ، برنده شد. کتابهای جهانی گینس آن را ثبت کرد.

 

Lindt & Sprungli (لینت و اسپرونگلی)

برند موفق شکلات Lindt & Sprungli در سراسر جهان برای شکلات سفید شما شناخته شده است. ابتدا در سال ۱۸۴۵ در زوریخ تاسیس شد. این شرکت دارای یکی از بزرگترین کارخانه های شکلات در جهان است. دسر شکلات با استفاده از شیر، مواد دانه ای و مخلوط با میوه های مختلف طعم دهنده است.

 

Ghirardelli (قراردلی)

Domingo Ghirardelli chocolatier یک تاجر ایتالیایی  بود که شروع به ساخت برند موفق و محبوب شکلات Ghirardelli در سال ۱۸۵۲ کرد. برخی از مواد تشکیل دهنده اصلی عبارتند از شیر، کرم، کاکائو و کارامل. چه کسی می تواند از چنین مخلوط شیرین ساخته شده توسط بهترین هنرمندان ایتالیایی مقاومت کند؟ نام تجاری شکلات Ghirardelli تاریخی است. ستاد کنونی آنها در حال حاضر در ایالات متحده مستقر است. آیا می دانید که هر ساله یک جشنواره Ghirardelli برگزار می شود؟ شما به راحتی شکلات Ghirardelli را با طراحی فوق العاده خواهید دید. یکی از انواع و بهترین برند های شکلات در جهان است.

 

مارس

این شرکت که امروزه دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد، برای اولین بار سال ۱۹۱۱ توسط فرانکلین مارس در واشنگتن راه‌اندازی شد. موسس این شرکت دچار فلج اطفال بود، برای همین نمی‌توانست مثل سایر هم‌سن و سال‌های خود فعالیت‌های اجتماعی داشته باشد، لذا همراه مادر خود به پختن شیرینی می‌پرداخت. در سال ۱۹۱۱ شروع به فروختن شیرینی‌ها و آب‌نبات‌هایش کرد. اما زمان اصلی تاسیس این کارخانه را سال ۱۹۳۲ می‌دانند؛ زمانی‌که فورست پسر فرانکلین تولید این محصول را در انگلیس آغاز کرد. شکلات‌های مارس اغلب ترکیبی از کاکائو، عسل، کارامل و بادام است که در کنار بسته‌بندی‌ زیبای این محصول طعم فوق‌العاده‌ای نیز به آن می‌بخشد.

 

 

 

دومینگو گیر اردلی

این برند توسط یک صنعتگر ایتالیایی در سال ۱۸۵۲ تاسیس شد، دومینگوگیراردلی یکی دیگر از باکیفیت‌ترین برندهای شکلات طی چندین سال بوده است. برای تهیه‌ی این نوع از شکلات شیر، کاکائو، کارامل و خامه‌ی سرد را ترکیب می‌کنند و نوعی شکلات جادویی از آن می‌سازند. در این نوع از شکلات کاکائو در کمترین میزان خود به کار برده می‌شود. و از کارامل نیز برای ایجاد اشکال خیره کننده روی شکلات استفاده می‌شود. این برند هم‌اکنون طرفداران بسیار زیادی در اقصی نقاط جهان دارد و یکی از جالب‌ترین نکات در مورد این برند سازماندهی جشنواره‌ی شکلات است که هر ساله برگزار می‌شود.

 

Patchi (پاچی)

نام تجاری شکلات Patchi یکی از بهترین میوه های شیرینی شکلاتی در جهان است. شکلات آنها یک هدیه ای مناسب برای یک دوست یا عزیز است. Patchi ترکیبی از طعم های سوئیس و بلژیک است. واقعا لذت بخش است که مقاومت در برابر آن غیر ممکن است. بهترین مواد کاکائو و شیر تازه به عنوان مواد اصلی برند موفق شکلات شناخته شده اند. بسته بندی زیبا فقط میل شما را افزایش می دهد.

شکلات‌های پتچی را می‌توان از لحاظ بسته‌بندی‌، بهترین برند شکلات دانست. با این حال، بهترین بودن پتچی را نمی‌توان فقط به استایل زیبای آن نسبت داد، بلکه ترکیب جادویی شیر، مغز میوه، کاکائو و طعم خوشمزه و آبکی آن باعث می‌شود همه دوست داشته باشند این شکلات‌ها را امتحان کنند. پتچی در اصل سوئیسی و بلژیکی است و با بسته‌بندی بی‌نظیر اغلب به عنوان هدیه خریداری می‌شود. از همین رو در سال گذشته بیشترین میزان فروش را بین برندهای شکلات داشته است.

 

Galaxy (گلکسی یا کهکشان)

شکلات گلکسی (که معمولا با نام dove هم شناخته می‌شود) متعلق به کشور انگلیس است، اما در سراسر کشورهای جهان نمایندگی‌های فعال دارد. گلکسی که در سال ۱۹۸۶ تاسیس شده است یکی از معتبرترین برندهای شناخته شده است که از تنوع بسیار بالایی مثل شکلات مغزدار، شکلات شیری، شکلات کاراملی، اسنیکرز و … برخوردار است. راز طعم خاص شکلات‌های گلکسی در ترکیب شیر با طعم‌های میوه‌ای مختلف نهفته است.

کهکشان شرکت سازنده شکلات در سال ۱۹۸۶ از همان سازندگان مارک شکلات مریخ شروع کرد. شکلات کهکشان با شیر تازه و کاکائو قهوه ای تیره و تند ساخته می شود؛ اما جادویی با طعم های خوشمزه و شیرین می باشد. مقاومت در برابر آن سخت است. این یک برند موفق شکلات دارای بالاترین کیفیت است.

 

گیلیان

این شرکت بلژیکی از سال ۱۹۶۰ تاسیس شده است و با توجه به استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند. شکلا‌ت‌های این برند به دلیل ترکیب استثنایی کره کاکائو (که از دانه‌های کاکائو بلژیکی گرفته می‌شود) و فندق طعم بسیار متفاوتی دارند. کره کاکائو که در شکلات‌های گیلیان به میزان ۱۰۰۰ درصد خالص استفاده می‌شود، به هنگام ذوب شدن در دهان طعم خامه‌ای خاصی در شکلات ایجاد می‌کند.

 

فررو راچر

فررو یکی از مشهورترین برندهای شکلات‌ ایتالیایی است، این برند طی سالیان متمادی جزو برترین برندهای شکلات بوده است. این شکلات‌ها نه فقط به خاطر کیفیت بلکه به دلیل ظاهری زیبا و تنوع محصولات همواره مورد توجه بوده است. از جمله محصولات این شرکت می‌توان به شکلات‌های توپی، مون چری و رافائلو که از کرم نارگیل درست شده اشاره کرد.

 

Cadbury (کادبری)

جان کادبری صنعت شکلات معروف خود را در سال ۱۸۲۴ در لندن آغاز کرد. چه کسی می دانست که  قدمت کادبوری اینقدر زیاد بوده است؟ Cadbury یک نام شناخته شده در سراسر جهان است. عید پاک یکی از بزرگترین زمان ها برای فروش شکلات و شیرینی است. اگر چه، Cadbury برند موفق شکلات در تمام طول سال است. با شیر، عسل وکاکائو ساخته شده و مواد تشکیل دهنده آن تازه است. کادبوری یکی از معروف ترین  برند های شکلات در جهان است.

کدبری با سابقه‌ی نزدیک به ۲۰۰ سال اولین شکلاتی است که در تاریخ به شکل کنونی از آن استفاده شد. این شکلات ترکیبی از شیر، میوه، شکر و خامه است و کره‌ی کاکائویی آن در کمترین میزان قرار دارد. شرکت کدبری در سال ۱۸۲۴۴ توسط جان کدبری در بریتانیا تاسیس شد و دفتر مرکزی آن هم‌اکنون در لندن قرار دارد. کدبری به دلیل طعم، مزه و طراحی زیبایش همواره مورد علاقه‌ی همه‌ی اقشار جامعه بوده است.

 

KIT KAT  ژاپن  و تایوان

کیت کت از آن دسته شکلات هایی است که طرفداران زیادی مخصوصا در آسیا دارد. این شکلات از شرکت نستله و از سال ۱۹۳۵ روانه بازار شد و آنچنان پر طرفدار و جهانی است که نمونه های مختلف آن با نامهای مشابه در کشورهای مختلف جهان تولید می شود.

کیت کت یکی از شکلات هایی است که طرفداران زیادی را، به خصوص در قاره آسیا، به خود جذب کرده است. از ۸۰ نوع موجود از این شکلات، کیت کتی که با طعم چای سبز ماچا در ژاپن تولید می شود، بیشترین مشتریان را دارد.

کیت‌کت یکی از مشهورترین کمپانی‌های شکلات‌سازی جهان است که شهرت بسیار بالایی دارد. حتی اگر زیاد اهل خوردن شکلات نباشید، مطمئنا نام کیت کت را بارها شنیده‌اید. کمپانی‌ کیت‌کت از ترکیب عسل، کارامل و میوه به ساخت شکلات‌هایی ترد، شکننده و ویفری می‌پردازند. کیت‌کت از سه لایه تشکیل شده که لایه‌ی بیرونی آن را شکلات پوشانده است. این شرکت برای اولین بار در انگلیس تاسیس شد، اما بعدا در سال ۱۹۸۸ توسط شرکت نستله خریداری شد و امروزه توسط همین شرکت در سراسر دنیا عرضه می‌شود.

 

لیندت اند اشپرونگلی

شرکت لیندت اند اشپرونگلی در سال ۱۸۴۵ توسط دیوید اشپرونگلی در دهکده‌ای نزدیک زوریخ(در سوئیس) راه‌اندازی شد و در حال حاضر بیش از ۶ کارخانه در سراسر جهان دارد. مزه‌ی دسر مانند آن که ترکیبی از شیر، گردو و برخی طعم‌های میوه‌ای است، آن را به شکلاتی محبوب برای زنان و بچه‌ها تبدیل کرده است.

 

HARIBO GUMMI GOLD-BEARS دانمارک

دانمارکی ها عاشق شیرینی هستند. به طور میانگین هر فرد ۱۸ پوند شکلات در سال می خورد که از میان آنها پاستیل های خرسی هاریبو پر طرفدارترین است.

 

DAIM BAR سوئد

برند شکلات دایم یکی از محبوب ترین شکلات ها میان سوئدی ها است. این شکلات آنقدر در این کشور طرفدار پیدا کرده است که به شکلات سوئدی نیز شناخته می شود.

 

M&M’S  آمریکا

برند شکلاتهای ام اند امز در مدل های مختلفی روانه بازار می شوند که بیشترین فروش را در میان شکلات های آمریکایی، یعنی بیش از ۴۱۷ میلیون بسته در سال، دارند.

 

MOZARTKUGEL  اتریش

برند شکلاتموتزارت از پسته و بادام درست شده است که بسیار مورد علاقه مردمان اتریش می باشد. این شکلات به این دلیل موتزارت نامیده شده زیرا که طعم آن یادآور موسیقی موتزارت است.

 

WHITE RABBIT  چین

شکلات برندهای وایت ربیت در چین طرفداران زیادی دارد. از جذابیت های آن می توان به ماده آدامسی داخل آن اشاره کرد. کاغذ برنجی که دور شکلات آن پیچیده شده نیز به محض گذاشتن در دهان آب می شود. کلسیم موجود در شکلات آن نیز از دیگر برتری های این محصول است.

 

 COTE D’OR بلژیک

سالانه حدود ۶۰۰ میلیون از این شکلات برند در بلژیک فروخته و در انواع مختلفی از شیری و تلخ گرفته تا پرتقالی، نارگیلی، میوه ای، بادام سوخته و کرنبری تولید می شوند که همین تنوع دلیلی بر محبوبیت این شکلات نسبت به دیگر محصولات شده است.

 

DOVE چین

این شکلات برند ۳۴ درصد از کل شکلات های مصرفی چین را به خود اختصاص داده است.

 

DAIRY MILK انگلستان

شکلات برند دیری میلک نه تنها در انگلستان که در آسیا هم جای خود را در میان هوادارانش باز کرده است. این شکلات شیری ترین شکلاتی است که تا به حال خورده اید.

 

PTASIE MLECZKO لهستان

نام این شکلات برند از افسانه های باستان گرفته شده و به معنی چیزی است که یافتن آن غیر ممکن است. این شکلات از مرنگ و لایه ای شکلاتی روی آن درست شده است. این شکلات در لهستان طرفداران زیادی دارد.

 

ÜLKER ترکیه

شکلات برند اولکر، که متعلق به کمپانی لوکس گودیوا می باشد، محبوب ترین برند شکلات در ترکیه است. این شکلات هر ساله نیمی از کل فروش شکلات های ترکیه را تشکیل می دهد. این محصول با طعم های گوناگونی از ویفر گرفته تا کارامل و پسته عرضه می شود.

 

MILKA آلمان

این شکلات برند اولین بار در برلین در سال ۱۹۰۱ تولید شد اما از سال ۱۹۶۰ به بعد بود که شهرت خود را در میان طرفدارانش پیدا کرد. فروش این شکلات در سال بیش از ۷۳۰ میلیون دلار است، که رکورد شکلات لینت که ۲۳۰ میلیون دلار در سال بود را شکسته است.

 

LACTAT برزیل

این شکلات برند محصولی است که در تمام فروشگاههای برزیل در ۱۰۰ سال اخیر وجود داشته است و دلیل آن هم محبوبی است که در میان مردمان دارد.

 

Teuscher (زوریخ، سوئیس)

شکلات برند Teuscher فعالیت خود را ۷۰ سال قبل در شهری کوچک در میان کوه‌های آلپ سوئیس آغاز کرد. Dolf Teuscher، مالک این کارگاه شکلات‌سازی، تمامی دنیا را برای تهیه بهترین مواد اولیه از جمله کاکائو، مارزیپان، میوه، خشکبار و غیره زیرپا گذاشت. پس از گذشت سال‌ها و کسب تجربیات ارزنده، وی امروزه شکلات‌های خوشمزه خود را با دستورهای تهیه معروفش تولید و به علاقه‌مندان عرضه می‌کند. در حال حاضر، این کارگاه شکلات‌سازی بیش از یکصد نوع شکلات تولید می‌کند که روش تهیه آن‌‌ها نسل به نسل منتقل شده است. در این کارگاه از بهترین، مرغوب‌ترین و گران‌ترین مواد اولیه برای تهیه شکلات‌ها استفاده می‌شود و نکته مهم این که هیچ نوع مواد افزودنی یا نگهدارنده در این شکلات‌ها وجود ندارد. این شکلات‌ها به‌صورت هفتگی به شعبه‌های Teuscher در سراسر جهان ارسال می‌شوند.

 

Vosges Haut-Chocolate (شیکاگو، ایلینویز آمریکا)

کترینا مارکف، مالک و سازنده شکلات این کارگاه، انواع ادویه‌جات، گل‌ها و ترکیبات شکلات را برای ساخت طعم‌های جدید شکلات استفاده می‌کند. او هنر قنادی و شکلات‌سازی را در Le Cordon Bleu آموخته است. وی با الهام از آموخته‌هایش، با تلفیق ادویه‌جات و گل‌ها با مواد پایه شکلات موفق به ایجاد طعم‌های جدیدی نظیر دانه وانیلی مکزیکی و کارامل آرژانتینی شده است.

 

Scharffen Berger Chocolate Maker, Inc (برکلی، کالیفرنیای آمریکا)

شکلات تلخ محصول اصلی این شرکت به شمار می‌رود. به منظور اطمینان از کیفیت، کلیه مراحل تولید از پرورش دانه کاکائو تا محصول نهایی،  در انحصار و تحت نظارت خود شرکت قرار دارد. در ابتدا دانه‌های کاکائو برای تائید کیفیت مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، با سایر مواد ترکیب و تبدیل به شکلات تخته‌ای می‌شوند. کلیه شکلات‌ها در قالب‌های کوچک و به روش تولید صنعتی تهیه می‌شوند.علاوه بر شکلات‌های آماده مصرف، این شرکت شکلات‌های مخصوص طبخ را نیز تولید و به بازار عرضه می‌کند.

 

Jacques Torres Chocolate (نیویورک، آمریکا)

به هنگام ورود به این کارگاه شکلات‌سازی، احساس می‌کنید که پا به یک مغازه کاملا اروپایی گذاشته‌اید. بسیاری از مشتریان این تجربه خاص را با فیلم Chocolat مقایسه می‌کنند. تخصص این کارگاه در تولید شکلات‌های تازه و دست‌ساز است. میز‌های این فروشگاه جذاب مشتریان را وسوسه می‌کند تا همانجا شکلات خود نظیر pain au chocolat را انتخاب و میل کنند، یا به منزل ببرند. مشتریان حتی می‌توانند مراحل تهیه شکلات را از پشت پنجره‌‌های شیشه‌ای داخل مغازه تماشا کنند. این شکلات‌سازی دارای ۵ شعبه در شهر نیویورک و یک شعبه در Harrah آتلانتیک سیتی است.

 

Norman Love Confections (می‌یرز، فلوریدای آمریکا)

نورمن لاو، مالک این شکلات‌سازی چنین می‌گوید که شکلات عشق من است و شکلات خوب علاوه بر طعم باید ظاهر زیبایی نیز داشته باشد. لاو و شریک وی تکنیک خاصی را در رنگ کردن شکلات‌های بلژیکی، فرانسوی و سوئیسی به‌صورت دستی یا قالبی به کار می‌گیرند. از سایر محصولات خوشمزه این کارگاه می‌توان به شکلات سفید کدو تنبل اشاره کرد که بسیار دلچسب است. از جمله سایر مواد اولیه منحصربفرد مصرفی این کارگاه می‌توان به تمشک وحشی، موز، زنجفیل، کارامل، فندق و … اشاره کرد.

 

Valrhona (فرانسه)

این کارگاه از سال ۱۹۲۲ در زمینه ساخت شکلات فعال بوده و کاکائوی مصرفی خود را از آمریکای جنوبی، کارائیب و نواحی اقیانوسیه تامین می‌کند. شکلات فرانسوی در ابعاد مختلفی تهیه می‌شود. Valrhona انواع مختلفی از شکلات‌ها را در طعم‌های خاص و منحصربه‌فرد به مشتریان عرضه می‌کند و از سال ۲۰۰۸ اقدام به تولید شکلات‌هایی با طعم‌های فلفلی، نمکی کرده است.

 

Godiva Chocolatier (بروکسل، بلژیک و سراسر جهان)

شروع فعالیت این کارگاه شکلات‌سازی مربوط به سال‌های ۱۹۲۰ توسط خانواده Draps در بلژیک است. شکلات‌های بادامی این کارگاه بصورت انبوه در سراسر جهان به فروش میرسد. Joseph Draps در سن ۱۴ سالگی وارد این حرفه خانوادگی شد و پس از گذشت سال‌ها و اندوختن تجربه به درجه عالی در این صنعت دست یافت. وی تصمیم به تولید یک سری شکلات ویژه و با پرستیژ زد و نام‌ جالبی را برای آن‌ها انتخاب نمود. به همین منظور وی با انتخاب نام Godiva و بسته‌بندی آن در جعبه‌های طلائی کیفیت عالی این محصول را به همه نشان داد. همچنین برای اثبات درجه کیفیت با مراجعه به دادگاه عالی بلژیک حق انحصاری تولید را نیز دریافت نمود و همچنان به فعالیت خود در خلق طعم‌های جدید برای دوستداران شکلات ادامه می‌دهد.

 

Richard Donnelly Fine Chocolates (سانتاکروز، کالیفرنیا، آمریکا)

Richard Donnelly مالک این کارگاه، با استفاده از شکلات‌های فرانسوی و بلژیکی و مواد اولیه خاصی نظیر اسطوخودوس، زعفران، هل و چای ارل‌گری، شکلات‌های ویژه و منحصربه‌فردی را تولید می‌کند. در نتیجه این خلاقیت‌ها و فقط پس از گذشت ۱۰ سال از شروع فعالیت در صنعت شکلات‌سازی، وی موفق به دریافت سازنده شکلات در فستیوال شکلات اروپا در محل پروجای ایتالیا شد. برای حفظ کیفیت و همچنین تازگی شکلات‌ها، Donnelly روزانه فقط ۲۲ کیلوگرم شکلات تولید می‌کند. اگر شما نیز علاقه‌مند به چشیدن طعم‌های خاص شکلات هستید، حتما شکلات سفید فندقی یا کارامل وانیل عسلی Donnelly  را امتحان کنید.

 

Richart (پاریس، فرانسه)

شکلات‌های ساخت Richart از بهترین مواد اولیه و با بالاترین کیفیت تولید می‌شوند. این کارگاه نیز به‌صورت خانوادگی در تهیه دستورالعمل شکلات‌ها مشارکت داشته و هفت بار موفق به دریافت روبان آبی، بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه شده‌اند. Richart با داشتن مهارت فوق‌العاده در صنعت شکلات‌سازی، اکنون در پی خلق طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت برای شکلات‌ها است. در واقع، یک جعبه شکلات مخلوط و رنگارنگ بسیار زیبا و خیره‌کننده به نظر می‌رسد. اگر واقعا عاشق شکلات هستید، می‌توانید با پرداخت ۸۵۰ دلار یک جعبه هفت طبقه دارای محافظ گرما و رطوبت، پر از شکلات‌های خوشمزه تهیه کنید!

 

Puccini Bomboni (آمستردام، هلند)

برای چشیدن طعم یکی از بهترین شکلات‌های دنیا حتما لازم است تا سری به آمستردام بزنید. صاحبان Puccini کافه و رستورانی بسیار دلچسب را برای  چشیدن شکلات‌های بی‌نظیرشان فراهم کرده‌اند. تازگی کلیه مواد اولیه به کار رفته در ترکیبات جالب شکلات و ادویه‌جات از الویت‌های این کارگاه شکلات‌سازی محسوب می‌شود. اگرچه تنوع طعم‌ها چندان زیاد نیست ولی کیفیت شکلات‌ها واقعا شگفت‌انگیز است.

 

کلیدواژه:

گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| گل و شکلات| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| هدیه دختر| هدیه پسر| بهترین کادو| هدیه گل| گل هدیه| گل کادو| گل کادویی| زیبا| خوب| ارزان قیمت| به یاد ماندنی| خاطره انگیز| جذاب| تولد| مراسم| جشن| عروسی| کادو تولد| هدیه تولد| بهترین هدیه| هدیه خانم| هدیه آقا| فرهنگ هدیه| درباره هدیه دادن| باکس گل| شکلات برند| گل رز| فروش آنلاین گل رز هدیه| باکس گل رز ارزان| باکس گل مصنوعی| باکس گل سفارشی| باکس گل هدیه| باکس گل چوبی| باکس گل کوچک| باکس گل بزرگ| خرید هدیه| خرید گل ولنتاین| قیمت باکس گل رز| سفارش جعبه گل| هدیه برای| معنی شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات| در مورد شکلات| درباره شکلات|درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| درباره شکلات| برند شکلات| برندهای معروف شکلات|

X